Användarvillkor

Information om behandling av personuppgifter
I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, och kompletterande nationell lagstiftning lämnar Vetenskapsrådet följande information för behandlingen av dina personuppgifter.

Ändamål och rättslig grund
Personuppgifterna samlas in för att Vetenskapsrådet och Expertsvar ska kunna förmedla kontakt mellan journalister och pressekreterare samt forskningskommunikatörer i syfte att erbjuda den tjänst som expertsvar.se tillhandahåller. Personuppgifterna används för kommunikation, information och administration.

Vetenskapsrådet har i uppdrag att informera om myndighetens verksamhet i enlighet med 6 § myndighetsförordningen och vidare ett regeringsuppdrag att stimulera kommunikation om och kring forskning. Det rättsliga stödet för behandlingen av dina personuppgifter är därför att det sker för att utföra uppdrag av ett allmänt intresse.

Hanteringen av och skyddet för personuppgifterna
Ditt användarkonto på Expertsvar skyddas av krypterad inloggning.

Ditt användarkonto, inklusive personuppgifter och annan information kopplat till det, sparas så länge någon återkallelse inte sker eller som längst efter två år av inaktivitet.

Vetenskapsrådet vidtar relevanta och tillräckliga åtgärder för att säkerställa uppgiftsskyddet i enlighet med vid var tid gällande regler.

Dina rättigheter
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter. Du har också rätt att under vissa förutsättningar få dina uppgifter raderade eller invända mot en behandling av dina personuppgifter. Vidare har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Eftersom behandlingen av dina personuppgifter vad gäller Expertsvar sker frivilligt har du rätt att när som helst återkalla ditt medgivande.

Andra som kan ta del av dina personuppgifter
Vetenskapsrådet är en offentlig verksamhet vilket innebär att personuppgifter kan komma att bli föremål för utlämnande till tredjeman, bland annat vid en begäran om allmänna handlingar i enlighet med 2 kap. tryckfrihetsförordningen. Ett utlämnande föregås alltid av en sekretessprövning.

Personuppgiftsansvar
Vetenskapsrådet, vetenskapsradet@vr.se, telefonnummer +46 8 546 44 000, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Hos Vetenskapsrådet finns ett dataskyddsombud som kan nås via dataskyddsombudet@vr.se eller telefonnummer +46 8 546 44 000.