Vedlevande skalbaggar som utnyttjar ekar är en artrik och hotad djurgrupp i det moderna sydsvenska skogs- och jordbrukslandskapet. Ny forskning från Göteborgs universitet visar att skötsel med naturvårdsgallring kan vara ett effektivt sätt att långsiktigt gynna dessa skalbaggar.

När traditionellt skogsbruk övergick i modernt under 1900-talet, blev många av de syd- och mellansvenska skogarna tätare och mörkare än de tidigare varit. För många arter i solbelysta och öppna skogar, och som har eken som sitt livsutrymme, har det inneburit en ökad risk för utdöende.

‚Äď De h√§r insekterna utg√∂r en stor del av den biologiska m√•ngfald som vi i lag och med internationella √∂verenskommelser √•tagit oss att bevara. F√∂rutom att vara vackra och fascinerande √§r de ocks√• mycket viktiga f√∂r skogsekosystemens stabilitet, s√§ger Oskar Gran, vid institutionen f√∂r biologi och milj√∂vetenskap.

Han forskar inom Ekprojektet vid Göteborgs universitet, ett långsiktigt forskningsprojekt som utvärderar skötselalternativ för igenväxande ekskogar i södra Sverige.

Har jämfört olika skogsytor

Inom Ekprojektet studeras 25 par av skogsytor. I varje par utvecklas en yta fritt och en sköts aktivt via naturvårdsgallring. På den gallrade ytan avverkas cirka en fjärdedel av trädbiomassan till förmån för ekar och vissa organismgrupper. Effekten av de två skötselalternativen följs sedan upp.

‚Äď L√•ngsiktiga, experimentella utv√§rderingar av olika sk√∂tselalternativ √§r det ont om inom naturv√•rden. Studier som de inom Ekprojektet √§r d√§rf√∂r mycket viktiga f√∂r att vi ska kunna veta om v√•ra naturv√•rds√•tg√§rder √§r de r√§tta.

Antal arter ökade med en tredjedel

Vedlevande skalbaggar är en artrik och naturvårdsintressant djurgrupp med runt 400 representanter på den svenska rödlistan över hotade och nära hotade arter. I den nya studien undersökte Oskar Gran och hans forskarkollegor vilken effekt skötseln haft på vedlevande skalbaggarna kopplade till ekar.

‚Äď Vi visste sedan tidigare att de svarade positivt p√• gallringen direkt efter sk√∂tselingreppet. Men studien visade att effekten h√•llit i sig och till och med f√∂rst√§rkts efter tio √•r, s√§ger Oskar Gran,

De vedlevande skalbaggarna kopplade till ek hade till och med ökat i antalet arter med en tredjedel jämfört med skogsytorna som stått orörda.

‚Äď Det var ett resultat som √∂verraskade oss. Vi hade v√§ntat oss att √•terv√§xten efter gallringen skulle ha missgynnat djurgruppen. Dessutom tr√§ffade vi p√• ett antal arter som bara fanns i de naturv√•rdsgallrade ytorna och inte i de or√∂rda, s√§ger Oskar Gran.

Artikelns namn: Long-term experimental management in Swedish mixed oak-rich forests has a positive effect on saproxylic beetles after 10 years

Länk till artikel: https://doi.org/10.1007/s10531-019-01736-5

Länk till Ekprojektets hemsida: https://bioenv.gu.se/forskning/huvudforskningsomraden/ekologi-naturvardsbiologi/ekprojektet

Kontakt:

Oskar Gran, institutionen för biologi och miljövetenskap, Göteborgs universitet, mobil: 0700-70 85 78, e-post: oskar.gran@bioenv.gu.se

 

 

Press contact:

Ulrika Lundin

Phone:

031-786 6705

Mobile phone:

070-775 8851