Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

Pulshöjande aktiviteter ökar koncentrationen i klassrummet

25 januari, 2022 - Högskolan i Halmstad

Daglig pulshöjande aktivitet främjar möjligheten till lärande i klassrummet visar en ny studie från Högskolan i Halmstad. Eleverna upplevde att både de själva och klasskamraterna var gladare och fick bättre minne och koncentration. Även motivationen och den fysiska förmågan ökade. Och – de fick nya vänner.

Viktigt för inlärningen att både elever och lärare är med i samspelet i klassrummet

24 januari, 2022 - Linnéuniversitetet

Det är av största vikt att såväl lärare som varje enskild elev eller student i en lärosal är med i de interaktioner som sker i rummet, både pedagogiskt och socialt. Annars har olika projekt och modeller för att utveckla inlärningen svårt att få genomslag. Det är slutsatsen i en ny, internationell studie som letts av […]

Få utnyttjar rätten att efterforska sin spermadonator

19 januari, 2022 - Umeå universitet

Bara en liten del av de som har möjlighet att få veta mer om sin spermadonator söker den informationen. Dessutom skiljer rutiner för tillgängliggörande av donatorinformation sig mellan kliniker i Sverige. Det visar en ny studie publicerad i den vetenskapliga tidskriften Human Reproduction.

Liten hjälpinsats kan ge stor effekt för barn till deprimerade mammor

20 december, 2021 - Uppsala universitet

Barn till mammor som mår psykiskt dåligt riskerar att halkar efter i sin kognitiva utveckling. Det visar flera nya studier som gjorts bland syriska flyktingfamiljer i Turkiet, bland spädbarnsfamiljer i Sverige och i Bhutan. Men redan små förändringar kan bryta sambandet och få barnen återgår till sin normala utvecklingsnivå. Samma behov finns i alla tre grupperna och länderna.

Ungdomar med psykiska besvär vet inte vart de ska vända sig

17 december, 2021 - Högskolan i Halmstad

Ungdomar med psykiska besvär är rädda för att inte få hjälp. De upplever att samhällets stödsystem är svårnavigerat och otillgängligt och tycker att de själva kan för lite om psykisk hälsa. Det visar en ny avhandling från Högskolan i Halmstad.

Så markerar diplomater status under pandemins virtuella möten

13 december, 2021 - Lunds universitet

Under pandemins zoom-möten har vi sett många variationer i hur mötesdeltagarna riggar sin hemmastudio. Men hur gör politiska ledare och toppdiplomater för att visa sin status? Elsa Hedling, som forskar om diplomatins digitalisering, har gjort en studie över hur internationella makthavare arbetar med sin framtoning på skärmen. Läs och se bilder på Lunds universitets hemsida […]

Har inkluderingen i skolan gått för långt?

13 december, 2021 - Umeå universitet

Placering i särskild undervisningsgrupp inom grundskolan är vanligare än vad som ofta hävdas och nyttan med dessa grupper är otydlig. Placeringarna sker också ofta med hänvisning till elevernas mående, inte kunskap och lärande. Det visar en ny avhandling från Umeå universitet.

Högre hjärnaktivitet efter aktiva lärandemetoder

2 december, 2021 - Umeå universitet

Vilken typ av lärandemetod som används i skolan påverkar hur elevernas hjärnor aktiveras när de får göra kunskapstest vid ett senare tillfälle. En ny studie från Umeå universitet, publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS, visar att elever som undervisats med aktiva lärandemetoder hade högre aktivitet i områden i hjärnan som kopplas till återaktivering av väl befästa minnen.

”Vi måste sluta se övergrepp via nätet som mindre allvarliga”

1 december, 2021 - Göteborgs universitet

I en avhandling vid Göteborgs universitet ifrågasätts uppfattningen att sexuella övergrepp mot barn som sker via internet skulle vara mindre allvarliga än de som sker utanför nätet. Tvärtom finns omständigheter som kan komplicera påverkan av övergreppen. − Bara för att kontakten mellan förövaren och barnet har skett digitalt kan vi inte utgå från att övergreppen alltid […]