Pressmeddelanden

Ekonomi

Experter: framtidens resande kräver en bred och djärv ansats 

25 oktober, 2022 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Kollektivtrafiken spelar en avgörande roll i omställningen till ett samhälle med hållbart resande. Men för att omställningen ska ske räcker det inte att bara göra mer av samma. Nya lösningar behöver knytas samman med etablerade. Det konstateras i en ny rapport riktad till beslutsfattare på nationell, regional och lokal nivå, som tagits fram av ett åttiotal experter genom initiativet Rådslaget. 

Internationell ekonomiutbildning i Gävle lockar flest studenter i Sverige

24 oktober, 2022 - Högskolan i Gävle

I Universitets- och högskolerådets senaste statistik sticker Högskolan i Gävles magisterprogram i företagsekonomi ut som Sveriges mest sökta masterutbildning.1281 studenter har sökt utbildningen till vårterminen 2023. – Den internationella prägeln, med ett lärarlag från många olika länder, är central i hela vårt forsknings- och utbildningsutbud. Vi har ett gott rykte som sprider sig och det […]

Ny forskningssatsning ska möta framtidens samhällsutmaningar

11 oktober, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Samhället står inför stora och komplexa utmaningar som energiförsörjningen, klimatförändringarna och integrationen. För att hitta lösningar krävs gränsöverskridande samarbete mellan privat och offentlig sektor. För att möta efterfrågan på ny kunskap lanserar Handelshögskolan i Stockholm nu en ny forskningshub – House of Governance and Public Policy (GaPP).

Tillämpning av sanktioner och penningtvätt

5 oktober, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Sanktioner blir ett allt viktigare verktyg för att utestänga autokratiska regimer från västerländska marknader, och behovet av en effektiv tillämpning av politiken för bekämpning av penningtvätt ökar. Det globala systemet för bekämpning av penningtvätt kommer att utgöra ryggraden när det gäller att upptäcka kringgående av sanktioner. Detta system har dock fått omfattande kritik för att vara ineffektivt. I denna rapport diskuterar forskarna Giancarlo Spagnolo och Theo Nyreröd problemen med det nuvarande systemet för bekämpning av penningtvätt och föreslår ett belöningssystem för visselblåsare för att möjliggöra beslag av tillgångar. Ett viktigt inslag i deras förslag är att det inte är beroende av AML-systemets effektivitet.

Forskningsprojekt stärker Sveriges beredskap

4 oktober, 2022 - Högskolan i Skövde

Ett nytt forskningsprojekt på Högskolan i Skövde ska stärka Sveriges beredskap genom att träna näringsliv, frivilligorganisationer, försvar och myndigheter i att sätta gemensamma mål för en stor mängd tänkbara kriser. Projektet förväntas öka samhällsaktörernas förmåga att snabbt kunna definiera roller och ansvar samt formulera effektiva mål i händelse av kris eller krig.

Utländskt stöd till Ukraina: Lärdomar från litteraturen om strategiskt utländskt bistånd

27 september, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Ukraina får för närvarande betydande inflöden av utländskt bistånd från västerländska givare för att hjälpa landet att stå emot den ryska aggressionen. Det utländska biståndet återspeglar delvis altruistiska motiv från givarsidan, men också givarnas inhemska strategiska utrikespolitiska mål, eftersom kriget ses som en del av en kamp om den framtida världsordningen. I denna policy brief diskuterar Anders Olofsgård den akademiska litteratur som har analyserat förekomsten och konsekvenserna av strategiska motiv bakom biståndsflöden mer generellt, och drar några preliminära slutsatser för fallet Ukraina.

Experter: Aktuella ekonomifrågor hösten 2022

26 september, 2022 - Göteborgs universitet

Krig, energikris, val, inflation, höjda räntor – hösten 2022 är det mycket som påverkar ekonomin inom och mellan länder och hos hushållen. Vi har sammanställt en lista med experter som kan kommentera utvecklingen ur olika perspektiv. Du hittar expertlistan nedan och på Handelshögskolans webb: Experter: Aktuella ekonomifrågor hösten 2022 Observera att vi inte garanterar att […]