Pressmeddelanden

Humaniora

Ny avhandling från Växjö universitet:Slakt i takt. Klassformering vid de bondekooperativa slakteriindustrierna i Skåne 1908-1946.

4 maj, 2004 - Växjö universitet, från 2010 en del av Linnéuniversitetet

Under 1900-talets första decennier var den svenska köttmarknaden väldigt heterogen till sin karaktär och bestod huvudsakligen av offentliga slakthus, bodslaktare på landsbygden och mekaniserade svinslakterier. De sistnämnda anläggningarna, och då närmare bestämt de bondekooperativa slakterierna, står i fokus för historikern Lars Hanssons avhandling ”Slakt i takt” som läggs fram för disputation vid Växjö universitet den 7 maj. Avhandlingen är en studie av klassrelationer inom slakteriindustrin.

Tidigt nätverk för trägrafiker

29 april, 2004 - Göteborgs universitet

Träsnittskonstnären Anna Sahlström från Utterbyn utanför Torsby i Värmland deltog i början av 1900-talet i träsnittsutställningar i olika svenska och utländska städer som t.ex. Stockholm, Göteborg, München, Paris, Wien och San Francisco, och hennes bilder spreds över världen. Hur kunde Anna kunde hålla så livlig kontakt med konstvärlden trots att hon bodde långt från den tidens konstcentra? Margareta Wallin Wictorin fann förklaringen i att hon var medlem i Föreningen Original-Träsnitt.

Kejsaren hade kanske aldrig kontroll över det gamla Japan?

29 april, 2004 - Göteborgs universitet

Japansk historia har länge betraktats ur ett centralt perspektiv. Under modern tid var kejsarmakten stark i Japan fram till andra världskrigets slut och det har varit hovets syn på japansk historia som varit den allmänt giltiga. Efter kriget började detta synsätt luckras upp och den regionala historien har fått mer och mer uppmärksamhet. Dock långt ifrån så mycket som den förtjänar. Anders Carlqvist har undersökt förhållandena under 700-talet i ett län som heter Izumo och här härskade inte kejsarens länsherrar utan en lokalt förankrad familj.

Den äldsta civilisationen i Europa?

29 april, 2004 - Göteborgs universitet

Grekland är redan känt som civilisationens vagga i Europa, men en ny undersökning av bosättningar från tidig bronsålder, dvs. 3:e årtusendet f.Kr., visar att även den dåvarande befolkningen i Grekland levde under väl organiserade former. Täta kontakter mellan bosättningarna blev vanliga, först och främst p.g.a. en kombination av teknologiska framsteg inom sjöfarten och en snabbt växande och spridd befolkning, och därmed utvecklades utbyteshandeln. De större bosättningarna hade specialiserat sin produktion för att profilera sig på marknaden – ett fenomen som inte tidigare varit känt så långt tillbaka i tiden.

Barnamord eller olycksfall?

27 april, 2004 - Lunds universitet

Ett nyfött spädbarn dör under oklara omständigheter. Handlar det om en olyckshändelse eller ett mord? Domare på 1600- och 1700-talen gjorde saken enkel för sig: Gifta kvinnors barn dog av en olyckshändelse medan deras ogifta medsystrar dömdes för barnamord. Detta är en av de slutsatser som historikern Eva Bergenlöv lägger fram i en ny avhandling från Lunds universitet.

Moraliska problem i vården – ansvar med oklara gränser

20 april, 2004 - Karolinska Institutet

Läkarnas medicinska uppdrag att hjälpa sjuka människor medför samtidigt risker att skada medmänniskor – medicin och moral blir oseparerbara. Dessa problem inom sjukvården diskuteras i en aktuell avhandling från Karolinska Institutet.

Japanforskare samlas i Göteborg

19 april, 2004 - Göteborgs universitet

Den 22-24 april 2004 arrangeras en nordisk forskningskonferens om det moderna Japan. Yngre nordiska forskare ska ges möjlighet att på egna villkor och i en stimulerande miljö utbyta resultat av forskning och diskutera forskningens villkor. I anslutning till konferensen anordnas ett symposium där ett antal lovande unga forskare i Japan inbjudes till diskussioner om aktuell forskning av det moderna japanska samhället med nordiska motparter. Evenemanget avslutas med en offentlig paneldebatt som alla intresserade inbjudes till.

Skolan, mångfalden och jämlikheten

14 april, 2004 - Stockholms universitet

Mångfald är ett ord som med olika och mångtydiga innebörder flitigt har cirkulerat i offentliga samtal under 1990-talet och det tidiga 2000-talet.