Pressmeddelanden

Humaniora

Dansk-norsk orgelbyggartradition

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Med Hans Jacob Tronshaugs avhandling är det första gången som en nordisk orgelbyggartradition undersökts i ett större vetenskapligt sammanhang. Det är också första gången som metoder som beskrivs av teoretiker har prövats genom uppmätning av bevarade orglar från en orgelbyggartradition. Avhandlingen ger därför viktig information om vad som kan ske med en konsthantverkstradition i möte med andra traditioner och uppfattningar.

Den tidiga omvärldsbilden av Kina var mångfacetterad

25 oktober, 2001 - Göteborgs universitet

Historikern Kenneth Nyberg har undersökt de svenska Kinaskildringarna 1749 – 1912 och kommit fram till att Kinabilderna i hög utsträckning kännetecknas av kluvenhet och motsägelser likaväl som förenklingar och generaliseringar. Till och med i den relativt lilla grupp av författare och texter som han studerat var dessa bilder knappast homogena utom i en mycket allmän mening. Etnocentrismen är ständigt närvarande, liksom tidvis fullt utvecklad rasism, men det ges också många exempel på motsatsen: sympati, nyansering, förståelse och ppskattning. Vad avhandlingsförfattaren framför allt vill betona i resenärernas Kinabilder är just därför komplexiteten, spänningen mellan kontinuitet och förändring.

Är tänkandet beroende eller obereoende av kulturellt sammanhang?

23 oktober, 2001 - Umeå universitet

En i filosofins historia dominerande uppfattning är att allmängiltig kunskap kan uppnås. Filosofer av i övrigt starkt skiftande karaktär som Platon, Descartes och Kant förenas i uppfattningen att människan har förmågan att nå insikter som är oberoende av den kulturella kontext, samanhang, i vilken de förekommer. Enligt denna uppfattning är åtminstone vissa kunskapsanspråk universellt giltiga bland annat i den meningen att de inte är specifika för en viss kultur eller en viss historisk epok.

Både finsk och svensk. Om försvenskningen av Tornedalen.

22 oktober, 2001 - Umeå universitet

I avhandlingen undersöker Elenius hur livsbetingelserna för den finskspråkiga minoriteten i Tornedalen förändrades av moderniseringen under perioden 1850-1939. Under den tidsperioden förändrades språkpolitiken i folkskolan från en tolerant inställning till det finska språket till en mer inskränkt assimileringspolitik.

Gustav Vasas fogdar och statens intåg i lokalsamhället

15 oktober, 2001 - Stockholms universitet

Staten är idag något som påverkar de flesta människors liv. Redan under Gustav Vasas tid byggdes en statlig organisation upp för att kräva in skatter och driva politik direkt på gräsrotsnivå. Betydelsen av detta statsbyggande i lokalsamhället framgår av Mats Hallenbergs avhandling som han försvarar vid Historiska institutionen, Stockholms universitet.

Utopier och dystopier i svensk litteratur

15 oktober, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen kartlägger den litterära utopiska genren i Sverige och undersöker dess historia och former. Då genren i Sverige hitintills är föga uppmärksammad görs undersökningen mot bakgrund av den internationella utopi- och dystopiforskningen.

Chefsrabbi Ehrenpreis syn på judenhet och judendom

4 oktober, 2001 - Umeå universitet

Marcus Ehrenpreis (1869-1951) var chefsrabbin i Stockholm under åren 1914-1949. Under den tiden publicerade han också ett tjugotal böcker på, svenska och sedan början av 1928, tidskriften – Judisk Tidskrift. Hans författarskap riktade sig till den svenska allmänheten, judisk som icke-judisk.
I sitt författarskap behandlade han den judiska traditionens och kulturens konfrontation med den moderna världen och sökte en levande syntes mellan de två.

Vad är ett gott liv för en gris? : Första avhandlingen om etik i djurhållningen

4 oktober, 2001 - Uppsala universitet

För den som menar att man ska visa djur moralisk hänsyn är det viktigt att känna till vad som orsakar djuret stress och lidande. Kunskap om djurens beteende har en viktig betydelse för en hållbar djuretik. Det visar Helena Röcklinsbergs i sin avhandling, den första i sitt slag i Sverige.

Amasonen och jägaren

24 september, 2001 - Umeå universitet

Avhandlingen handlar om det samhälle som existerade längs den västerbottniska kusten under sen järnålder – tidig medeltid. Den bild som tonar fram visar ett samhälle som tros ha varit relativt jämställt, till skillnad mot det hierarkiska samhälle som framtonar i Mellannorrland vid samma tid.

Landhöjningen lyfte Sveriges förflutna till ytan

21 september, 2001 - Umeå universitet

I synen på naturens historia härskade länge den bibliska kronologin med paradismyten och berättelsen om syndafloden. En ny föreställningsvärld öppnades emellertid under 1800-talet med istidsteorierna, och en omfattande forskning tog fart med syfte att kartlägga utvecklingen efter den senaste
nedisningen.