Pressmeddelanden

Humaniora

Lundaforskare i ledningen för EU-projekt om det europeiska kulturarvet

12 december, 2002 - Lunds universitet

Forskare i Lund ska vara med och leda ett nytt stort EU-projekt som handlar om att göra det europeiska kulturarvet tillgängligt på Internet. ECHO – European Cultural Heritage Online – är det första stora EU-finansierade projekt som kopplar samman humanioraämnen och samhällsvetenskap med informationsteknologi.

Skolresans historia

28 november, 2002 - Umeå universitet

Petra Rantatalo beskriver i sin avhandling utvecklingen av en ”skolreserörelse” inom den svenska folkskolan. Skolresor blev under tidigt 1900-tal en tradition inom folkskolan.

Om engelska adjektiv

28 november, 2002 - Göteborgs universitet

Pressmeddelande om doktorsavhandling

Religion och krig i vikingarnas världsbild

27 november, 2002 - Uppsala universitet

Vid sidan av en övergripande religion av gudar och myter utvecklades under vikingatiden ett magiskt komplex kallat sejd, med en bred uppsättning ritualer som bland annat skulle ge stridslycka. Neil Price pekar i sin avhandling på paralleller till andra trossystem hos arktiska folk som kan ge oss ny kunskap om vikingatidens samhälle i stort.

Folkbildningsmotiv rättfärdigar kommersiell TV-produktion

27 november, 2002 - Uppsala universitet

Att tjäna pengar på kommersiell TV-produktion kan inte ske till vilket pris som helst. Katarina Graffman har studerat inom vilka ramar och värdehierarkier som producenterna på ett kommersiellt TV-bolag verkar. Att man säger sig producera ”folkbildning” kan vara ett sätt att rättfärdiga den kommersiella produktionen.

Stadsplaneringen i Stockholm åter som för hundra år sedan

26 november, 2002 - Stockholms universitet

Den sociala bostads- och markpolitik som dominerade den svenska stadsplaneringen under huvuddelen av 1900-talet har försvagats. Sedan mitten av 1980-talet kan man på många områden se en återgång till synsätt och förhållanden som rådde under det industriella genombrottets årtionden.

Skötesrensystemet skapade bra relationer mellan samer och bofasta

25 november, 2002 - Umeå universitet

Åsa Nordin har i sin avhandling studerat samernas relationer till den bofasta befolkningen i Gällivare socken. I fokus har skötesrensystemet stått. Systemet har många gånger fungerat som överlevnadsstrategi och konfliktminimerare i relationen till den bofasta befolkningen.