Pressmeddelanden

Medicin

Tolvfingertarmen –- magens miljöförbättrare

19 december, 2000 - Göteborgs universitet

För att befrämja den kemiska miljön i magsäcken när man fastar eller sover
pumpar tolvfingertarmen hos friska människor periodvis baklänges. Den
irriterande gallan styrs då till gallblåsan medan gynnsamma ämnen förs in
mot magsäcken. Vanliga sömnmedel rubbar inte tolvfingertarmens
ändamålsenliga bakåtpump.

Med ny utredningsmetod undviks onödiga prostataoperationer

18 december, 2000 - Göteborgs universitet

Antalet prostataoperationer och annan behandling mot godartad
prostataförstoring kan minskas och specialanpassas genom nya
utredningsmetoder. Dessutom kan risken för inkontinens avslöjas genom
simulerad operation.

Depression hos äldre leder till självmord

15 december, 2000 - Göteborgs universitet

I Sverige tar ungefär 400 personer som är över 65 år livet av sig varje år.
Detta motsvarar en fjärdedel av alla självmord som äger rum i landet.
Resultat från forskningsprojektet 2Självmord hos äldre2 visar att de flesta
äldre människor som begår självmord lider av en psykisk sjukdom, oftast
depression.

Struktur hos protein leder till bättre medicin

14 december, 2000 - SLU

I kroppen finns proteiner som aktiverar läkemedel. För att få fram
mediciner med bättre effekt, krävs kunskap om hur proteinerna ser ut och
fungerar. I en avhandling från SLU kartläggs för första gången några av
dessa proteiner hos högre stående organismer.

Snarkning med andningsuppehåll orsakar hjärt-kärlsjukdom

14 december, 2000 - Göteborgs universitet

Det finns ett starkt orsakssamband mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdomar
som högt blodtryck och kranskärlssjukdom. Sambandet är oberoende av ålder,
övervikt, rökning, diabetes och höga blodfetter. Därför bör snarkare med
andningsuppehåll under sömn behandlas i förebyggande syfte.

Umeforskare publicerar nya rön om diabetes

14 december, 2000 - Umeå universitet

Helena Edlunds forskargrupp vid Umeå universitet publicerar i dagens nummer av den ansedda tidskriften Nature ett viktigt bidrag till förståelsen av hur åldersdiabetes uppkommer.

Världsunikt register bidrar till lyckade höftledsoperationer

13 december, 2000 - Göteborgs universitet

Nationalregistret för Höftledsplastiker har funnits i över tjugo år och med
över 200 000 patienter registrerade har det blivit världsunikt.
Årligen redovisas resultatet för olika typer av proteser och olika
operationstekniker för hela Sverige. Detta har bidragit till en exceptionell
kvalitetsförbättring och andelen omoperationer är mycket låg vid en
internationell jämförelse.

Förbättrad teknik vid målsökande tumörbehandling

13 december, 2000 - Umeå universitet

Lördagen den 16 december försvarar Amanda Johansson, avdelningen för Immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi, Umeå universitet, en avhandling om bättre teknik för att behandla tumörsjukdomar med målsökande antikroppar.

Ny metod kan ge livsviktig information om spädbarnets hälsa

12 december, 2000 - Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet har tagit fram en ny, datorbaserad metod som med stor precision kan mäta hur nyfödda barn suger på napp, så kallat icke-nutritivt sugbeteende. Att suga är för det lilla barnet primärt för dess överlevnad och sugbeteendet ger värdefull information om barnets hälsa.

Förbättrad diagnos av Parkinson-sjukdomar

8 december, 2000 - Göteborgs universitet

Doktorsavhandling
Tre delvis nya tester, som aldrig tidigare utvärderats tillsammans, ger en säkrare och snabbare diagnostik av Parkinsons sjukdom och Parkinson-plus sjukdomar än som tidigare varit möjligt.
Andelen felaktigt diagnostiserade fall är idag betydande. Den tydligare diagnostiken kommer att förbättra omhändertagandet av patienterna och ökar möjligheterna att prova ut nya behandlingar.