Pressmeddelanden

Miljö

Gödsling omformar samspelet mellan träd och svampar i boreala skogar

23 juni, 2022 - SLU

Vi har hittills vetat väldigt lite om hur samspelet mellan träd och markens mikroorganismer påverkas om tillgången på näring förändras. En ny studie synliggör detta kryptiska samspel med hjälp av modern molekylär teknik. Den visar att gödsling förändrar samspelet mellan träd och svampar, och omstrukturerar svampsamhället kring trädens rötter, något som har stor inverkan på kolets kretslopp i skog.

Ansökan till forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023 öppnar

22 juni, 2022 - Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet öppnar nu den årliga utlysningen för ansökningar om bidrag för forskning och utveckling för kulturarv och kulturmiljö 2023. Bidrag kan sökas för insatser som är ett, två eller treåriga, det vill säga sträcker sig över perioden 2023–2025. Totalt kommer cirka 17 miljoner kronor fördelas till forskning- och utvecklingsprojekt. Därtill kommer 3,5 miljoner kronor till […]

Fåglar gynnas av evighetsträd i 30-årig granskog

22 juni, 2022 - SLU

Har enstaka ”hänsynsträd” som lämnas kvar på ett kalhygge någon betydelse för fågellivet när den planterade granskogen tätnar och skjuter i höjden? Ja, det har de, åtminstone 30 år senare. Det visar en ny studie ledd av forskare från SLU. Det är dock viktigt att se till att lövträden inte kvävs av den omslutande granskogen, menar forskarna.

Vetenskapsakademien startar antropocenlaboratorium

21 juni, 2022 - Kungl. Vetenskapsakademien

Ett antropocenlaboratorium etableras nu vid Kungl. Vetenskapsakademien, The Anthropocene Biosphere Laboratory. Tanken är att samla forskare från olika vetenskapliga discipliner med en förståelse för människans roll i biosfären. Två av Wallenbergstiftelserna bidrar med sammanlagt 60 miljoner kronor till satsningen.

Halvtidsutvärdering: Agenda 2030 en papperstiger?

20 juni, 2022 - Lunds universitet

Agenda 2030 har fått ett stort genomslag – men bara inom kommunikationen kring hållbarhet. När det gäller verkliga förändringar på nationell och internationell nivå har de endast haft begränsad effekt. Det framgår av den halvtidsutvärdering som 18 forskare publicerat i tidskriften Nature Sustainability. År 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 med 17 mål för en […]

Sommarforskarlista 2022 från Karlstads universitet

17 juni, 2022 - Karlstads universitet

Här hittar du som journalist experter vid Karlstads universitet som kan kommentera olika frågor och händelser i sommar. Valet 2022, säkerhetspolitik, relationer, folkhälsa, människors beteende, energi och miljö samt skola och pedagogik är några av de ämnen som tas upp.

Storskalig odling av mikroalger kan rena utsläpp från industri, även i nordiskt klimat

16 juni, 2022 - Linnéuniversitetet

Mikroalger kan återvinna växthusgas och näringsämnen från industriellt avfall och på så vis minska klimatavtryck och övergödning. Lina Mattssons avhandling i ekologi visar hur metoden kan användas även i ett nordiskt klimat, vilket tidigare har setts som en utmaning eftersom algerna är beroende av värme och solljus. Tekniken, som länge har utforskats av Linnéuniversitetets forskargrupp […]

Mobilitetstjänster kan ge hållbarhetsförbättringar på sikt

16 juni, 2022 - Blekinge Tekniska Högskola

Bilpooler och andra mobilitetstjänster har stor potential att ge hållbarhetsförbättringar om de kombineras med en övergång till eldrift, samåkning och autonom drift. Dessa nya forskningsrön presenteras under Transportforum av forskarna vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH.

Stor satsning på forskning om mjukpapperstillverkning

15 juni, 2022 - Karlstads universitet

Karlstads universitet har beviljats medel av KK-stiftelsen för att i samverkan med industrin arbeta med forskning kring energieffektivisering av mjukpapperstillverkning. Syftet med satsningen är ytterst att stärka Sveriges konkurrenskraft samt bidra till hållbar utveckling.

Cykel i kollektivtrafiken

14 juni, 2022 - K2 – Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik

Åtgärder som underlättar för fler att kombinera cykling och kollektivtrafik:
Bra och trygga cykelvägar till och från kollektivtrafiken.
Säkra parkeringsplatser som ligger nära kollektivtrafikens hållplatser.
Förutsägbarhet om det är möjligt att ta med cykel ombord eller ej.
Integrerade biljettsystem som kombinerar kollektivtrafik med hyrcyklar.
Åtgärder för minskad biltrafik.