Pressmeddelanden

Miljö

Vattendagarna 2008 – Konkurrensen om vattnet

2 december, 2008 - SLU

Konkurrensen om vattnet i världen är tema för årets Vattendagar, arrangerade av Svenska föreningen för limnologi i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, institutionen för vatten och miljö.

Införda fiskarter föröder inhemska fiskbestånd

2 december, 2008 - SLU

Införandet av främmande arter, till exempel amerikansk bäckröding, har resulterat i en tiofaldig ökning av utrotningshastigheten bland inhemsk öring. Påverkan på öringsbestånden var mycket större än från exempelvis vattenkemi. Det visar en doktorsavhandling vid SLU i Umeå.

Nationell miljöpolitik och gränsöverskridande miljöproblem

1 december, 2008 - Umeå universitet

Lars Persson vid Umeå universitet har i sin avhandling studerat hur länders miljöpolitik kan påverkas av att luftföroreningar passerar nationsgränser. Han visar bland annat att ett ökat inflytande från miljöorganisationer inte nödvändigtvis leder till höjda utsläppsskatter i alla länder.

Zimbabwes jordreform gör bönderna osäkra

27 november, 2008 - Göteborgs universitet

Precious Zikhali, själv från Zimbabwe, har i sin doktorsavhandling studerat tre områden med direkt betydelse för fattigdomsbekämpning i Afrika och Zimbabwe. Hon visar att bönder upplever osäkerhet vad gäller deras nyttjanderätt till jord efter det senaste jordreformprogrammet, istället för trygga framtidsutsikter Otryggheten minskar investeringar som förhindrar jorderosion.

Zimbabwes jordreform gör bönderna osäkra

27 november, 2008 - Göteborgs universitet

Precious Zikhali, själv från Zimbabwe, har i sin doktorsavhandling studerat tre områden med direkt betydelse för fattigdomsbekämpning i Afrika och Zimbabwe. Hon visar att bönder upplever osäkerhet vad gäller deras nyttjanderätt till jord efter det senaste jordreformprogrammet, istället för trygga framtidsutsikter Otryggheten minskar investeringar som förhindrar jorderosion.

Nya sätt att bestämma låga vattenhalter

27 november, 2008 - Umeå universitet

Metoder som används för att bestämma låga halter av vatten ger varierande resultat. William Larsson, Umeå universitet, visar i sin avhandling bland annat att den metod som rekommenderas av ett amerikanskt institut ger för höga halter. Han presenterar dessutom förslag på alternativa metoder med bättre träffsäkerhet.

Forskare i Lund tar reda på hur samhället ska styras mot en koldioxidsnål framtid

26 november, 2008 - Lunds universitet

Lunds Universitet får 27,9 miljoner till ett tvärvetenskapligt forskningsprogram som ska studera hur Sverige ska styra mot koldioxidsnåla och hållbara energi- och transportsystem. Forskningen utgår från att det både är tekniskt möjligt och ekonomiskt genomförbart att ställa om till ett koldioxidsnålt samhälle men att det nu är dags att finna vägarna dit. Vilken politisk styrning krävs och vilka mål- och intressekonflikter kan uppstå?

Hållbara va-system – en fråga om teknik och samhällsförändring

25 november, 2008 - Luleå tekniska universitet

LTU-forskarna Annelie Hedström (va-teknik), Staffan Lundström (strömningslära) och Kristina Söderholm (teknikhistoria) har i dagarna beviljats cirka sex miljoner kronor från Formas till två forskningsprojekt som utifrån såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga perspektiv behandlar frågan om hur vi ska uppnå mer hållbara va-system.

Pressinbjudan: NATO utvecklar afrikansk miljö och säkerhet i Umeå

25 november, 2008 - FOI Totalförsvarets forskningsinstitut

I Umeå arrangerar NATO/Partnerskap för Fred en workshop den 25-26 november på temat Miljö och säkerhet med fokus på Afrika. Mötet samlar 50 deltagare från tolv länder, NATO och FN. Värd är FOI i samverkan med Försvarsmakten, Sida, Räddningsverket och Folke Bernadotte Akademin.