Pressmeddelanden

Miljö

Sveriges Bygguniversitetet – unik satsning på svensk byggforskning

3 november, 2008 - Formas

Idag går startskottet för Sveriges Bygguniversitet – ett samarbete mellan Chalmers, KTH, Lunds Tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. De fyra universiteten kraftsamlar inom byggteknisk forskning och utbildning. En väl förankrad verksamhet hos byggsektorn och finansiärerna ska säkerställa relevans, utveckling och internationell konkurrenskraft.

82 miljoner i Bonus till svenska Östersjöforskare

3 november, 2008 - Formas

Effekter av klimatförändringar, utsläpp av föroreningar, övergödning, hållbart fiske samt skydd av biologisk mångfald – om bland annat detta handlar 15 forskningsprojekt om Östersjön med svenskt deltagande som delar på 82 miljoner kronor.

Mer mångfald i tropisk torrskog som brukas än i reservat

30 oktober, 2008 - SLU

I södra Burkina Faso omvandlas allt mer av den tropiska torrskogen till åkermark. Att avsätta reservat tycks dock inte vara något effektivt sätt att bevara torrskogens mångfald. Ett bättre skydd för den återstående torrskogen är att överlåta ägande och skötsel till lokalbefolkningen – brukad skog bevaras bäst. Detta hävdar Souleymane Paré i en avhandling från SLU.

Landskapet berättar om livet i bäcken

28 oktober, 2008 - SLU

Livsvillkoren för vattenlevande insekter, flodpärlmussla och öring kan förutspås genom analys av det omgivande landskapets mosaikartade sammansättning. Johan Törnblom vid SLU menar att sådana landskapsanalyser bör användas mer som beslutsunderlag i natur- och vattenförvaltningsfrågor.

Främmande fisk i svenska vatten

28 oktober, 2008 - Stockholms universitet

En svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) fångades i slutet av juli utanför Karlskrona. Fyndet är det första i sitt slag i Sverige. Arten, som härstammar från Svarta havet och antagligen spridits till Östersjön via ballastvatten, har sedan 1990 funnits i Gdanskbukten, i södra Östersjön. Där är den idag en av de vanligaste kustnära fiskarna, varför det var väntat att den förr eller senare även skulle dyka upp i svenska vatten menar forskaren Gustaf Almqvist vid Stockholms universitet.

Arvet efter Tjernobyl – bostadstyp avgör stråldosens storlek

27 oktober, 2008 - Göteborgs universitet

Människor som bor i betonghus utsätts för mer joniserande strålning än de som bor i trähus. Det visar en studie vid Göteborgs universitet, som jämfört stråldosen till personer i Göteborg, Mark och Gävle.
Avhandlingen visar också att radioaktiva ämnen från Tjernobyl-olyckan och från 60-talets kärnvapentester fortfarande ruvar i svenska marker.

Molnen kan förutsäga klimatförändringar

23 oktober, 2008 - Göteborgs universitet

Molnens egenskaper kan vara en nyckel för att förutspå kommande klimatförändringar. Det visar forskning vid Göteborgs universitet – som också studerat storstadens föroreningar.

Samhällets energival påverkar miljöbilarnas utveckling

23 oktober, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Hur samhället väljer att producera el kommer att ha stor inverkan på vad morgondagens bilar körs på. Kol med koldioxidavskiljning och lagring gynnar vätgasbilar medan plug-in-hybrider tenderar att bli lönsamma med kärnkraft eller solenergi. Det visar forskning på Chalmers.

Pellets bättre än etanol för samhällsekonomin

21 oktober, 2008 - Chalmers tekniska högskola

Etanol är ett dyrt sätt att minska koldioxidutsläpp och oljeberoende. Samhället har mer att vinna på att villaägare byter till pelletspanna än att vi ersätter bensin med etanol. Det hävdar Fredrik Hedenus, forskare på Chalmers.

Partiklar från bildäck miljöhot i vattendrag

21 oktober, 2008 - Göteborgs universitet

Efter en torr sommar sköljer höstregnen Sveriges vägar. Samtidigt spolas giftiga däckpartiklar ut i naturen och sprids till sjöar och åar.
Redan 10 milligram gummipartiklar per liter vatten kan vara skadligt för vattenlevande organismer visar forskning från Göteborgs universitet – som påtalar bristen på miljövänliga däck.