Pressmeddelanden

Miljö

Sverige behöver en långsiktig strategi för GMO-forskning

5 november, 2008 - Formas

En ökad användning av GMO (genetiskt modifierade organismer) kan bidra till snabbare förädling och högre avkastning hos svenska jordbruksgrödor, träd eller fiskar. Svensk forskning håller hög kvalitet inom flera viktiga områden som berör GMO-frågor. Men det krävs fler och större fältförsök på arter lämpliga för våra klimatförhållanden för att utvärdera möjligheter och risker för miljön. Sverige behöver en långsiktigt strategi för forskning om GMO. Detta är några av de främsta slutsatser som framkom i den kunskapsöversikt som Formas lämnade till regeringen den 31 oktober.

20 miljoner för forskning om den uthålliga staden

4 november, 2008 - Formas

Formas delar ut 10 miljoner kronor till svenska forskare i 8 forskningsprojekt om hållbar stadsutveckling inom URBAN-NET. Totalt delas 20 miljoner kronor ut inom programmet. Temat för utlysningen är brett och griper tvärsöver discipliner och samhällssektorer med den fysiska utformningen av staden som en mer eller mindre framträdande röd tråd; Exempel på frågeställningar: Hur kan ekosystemtjänster utnyttjas i bebyggelse? Hur integreras miljöfrågor med sociala och ekonomiska frågor i en demokratisk planeringsprocess? Hur kommer människor att må när temperaturen i städerna ökar på grund av klimatförändringar?

20 nya miljoner till forskning inom miljöteknik från Formas

4 november, 2008 - Formas

Hållbart samhällsbyggande, Hållbara transporter, Miljöskyddsteknik, Användning av biologiska naturresurser, Lätta och avancerade material samt Energi är de sex styrkeområden inom miljöteknik som Formas utlyser nya medel till. Totalt utlyses 20 miljoner kronor för åren 2009-2011. Detta är Formas andra utlysning inom Miljöteknik. Första utlysningen gjordes i slutet av 2007.

Sveriges Bygguniversitetet – unik satsning på svensk byggforskning

3 november, 2008 - Formas

Idag går startskottet för Sveriges Bygguniversitet – ett samarbete mellan Chalmers, KTH, Lunds Tekniska högskola och Luleå tekniska universitet. De fyra universiteten kraftsamlar inom byggteknisk forskning och utbildning. En väl förankrad verksamhet hos byggsektorn och finansiärerna ska säkerställa relevans, utveckling och internationell konkurrenskraft.

82 miljoner i Bonus till svenska Östersjöforskare

3 november, 2008 - Formas

Effekter av klimatförändringar, utsläpp av föroreningar, övergödning, hållbart fiske samt skydd av biologisk mångfald – om bland annat detta handlar 15 forskningsprojekt om Östersjön med svenskt deltagande som delar på 82 miljoner kronor.

Mer mångfald i tropisk torrskog som brukas än i reservat

30 oktober, 2008 - SLU

I södra Burkina Faso omvandlas allt mer av den tropiska torrskogen till åkermark. Att avsätta reservat tycks dock inte vara något effektivt sätt att bevara torrskogens mångfald. Ett bättre skydd för den återstående torrskogen är att överlåta ägande och skötsel till lokalbefolkningen – brukad skog bevaras bäst. Detta hävdar Souleymane Paré i en avhandling från SLU.

Landskapet berättar om livet i bäcken

28 oktober, 2008 - SLU

Livsvillkoren för vattenlevande insekter, flodpärlmussla och öring kan förutspås genom analys av det omgivande landskapets mosaikartade sammansättning. Johan Törnblom vid SLU menar att sådana landskapsanalyser bör användas mer som beslutsunderlag i natur- och vattenförvaltningsfrågor.

Främmande fisk i svenska vatten

28 oktober, 2008 - Stockholms universitet

En svartmunnad smörbult (Neogobius melanostomus) fångades i slutet av juli utanför Karlskrona. Fyndet är det första i sitt slag i Sverige. Arten, som härstammar från Svarta havet och antagligen spridits till Östersjön via ballastvatten, har sedan 1990 funnits i Gdanskbukten, i södra Östersjön. Där är den idag en av de vanligaste kustnära fiskarna, varför det var väntat att den förr eller senare även skulle dyka upp i svenska vatten menar forskaren Gustaf Almqvist vid Stockholms universitet.

Arvet efter Tjernobyl – bostadstyp avgör stråldosens storlek

27 oktober, 2008 - Göteborgs universitet

Människor som bor i betonghus utsätts för mer joniserande strålning än de som bor i trähus. Det visar en studie vid Göteborgs universitet, som jämfört stråldosen till personer i Göteborg, Mark och Gävle.
Avhandlingen visar också att radioaktiva ämnen från Tjernobyl-olyckan och från 60-talets kärnvapentester fortfarande ruvar i svenska marker.

Molnen kan förutsäga klimatförändringar

23 oktober, 2008 - Göteborgs universitet

Molnens egenskaper kan vara en nyckel för att förutspå kommande klimatförändringar. Det visar forskning vid Göteborgs universitet – som också studerat storstadens föroreningar.