Pressmeddelanden

Miljö

Klimatåtgärder för godstransporter utvärderas

20 maj, 2009 - Chalmers tekniska högskola

Forskare vid Chalmers har nu utvärderat de första insatserna i projektet KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg. Målet med projektet är att halvera godstransporternas utsläpp av klimatgaser till år 2020. Resultaten presenteras på Logistik- och Transportmässan i Göteborg den 26 maj.

Pressinbjudan: Kan vi shoppa oss till en bättre värld?

20 maj, 2009 - SLU

Får fattiga bönder det verkligen bättre om vi köper rättvisemärkta produkter? Det är en av de frågor som diskuteras under workshopen ”Political consumption: Shopping for a better world, is it possible?” i nästa vecka i Uppsala.

Bönders naturintresse kan utnyttjas bättre i naturvården

19 maj, 2009 - SLU

Dagens miljöstöd är inte det effektivaste sättet att bevara odlingslandskapets biologiska mångfald. Riktade miljöstöd till intensivt odlade slättbygder och ökat samarbete med naturintresserade lantbrukare kan göra större nytta. Det menar Johan Ahnström i en avhandling från SLU.

Planering inför avverkning minskar markskadorna

18 maj, 2009 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

I avverkningsplaneringen finns ofta information om när ett bestånd kan avverkas. Men hur avverkningen ska utföras för att undvika skador på mark och vatten står sällan med. Genom att planera vart man ska köra och vilka hjälpmedel som behövs kan markskadorna minimeras. Det var ett av Skogforsks budskap på kursen Skogsbruk vid vatten i Uppsala den 12 maj.

Miljövinst när biomassa och kol samsas

18 maj, 2009 - Chalmers tekniska högskola

Sameldning av biomassa och kol i befintliga kolkraftverk kan öka bioenergianvändningen inom EU avsevärt, visar forskning på Chalmers. Det är betydelsefullt inför EU:s mål för förnybar energi.

Bestämda åsikter om Norrlands naturresurser

18 maj, 2009 - Umeå universitet

Ja till vindkraft, en ökad förädling av skogsråvaran och fler gruvor; nej till att bygga ut orörda älvar, uranbrytning och en större rovdjursstam. Norrlänningar har tydliga åsikter om hur de vill att olika naturresurser ska brukas, menar Ulf Wiberg vid Umeå universitet.

Berggrunden i Forsmark undersöks för slutförvar

15 maj, 2009 - Göteborgs universitet

I sommar beslutas var landets slutförvar för använt kärnbränsle ska lokaliseras. Valet står mellan Laxemar i Småland och Forsmark i Uppland. En avhandling från Göteborgs universitet visar att berggrunden i Forsmark är mycket stabil, vilket är en avgörande faktor för ett slutförvars säkerhet.

Miljonsatsning utvecklar nordisk ostronodling

15 maj, 2009 - Göteborgs universitet

Göteborgs universitet ska genom innovationscentrumet Mare Novum utveckla den nordiska ostronodlingen. Med stöd från EU satsas nu drygt tio miljoner kronor för att utveckla nya odlingstekniker.

Luftföroreningar ökar risken för hjärtrusningar

13 maj, 2009 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2009-05-13] Det är numera väl känt att luftföroreningar leder till ökad dödlighet i hjärtsjukdomar. Men kunskapen om hur det går till eller vilka personer som är mest känsliga har varit dålig. Nu har forskare vid Karolinska Institutet identifierat grupper i befolkningen som är särskilt känsliga för påverkan från luftföroreningar.