Pressmeddelanden

Naturvetenskap

Utarmat uran i Kosovo

23 november, 2000 - SSI

I samband med att de första uppgifterna om att urarmat uran troligen använts som ammunition under Kosovokonflikten kom under senvåren 1999 beslöt UNEP (FNs miljöorganisation, United Nations Environment Programme) att följa upp miljökonsekvenserna av det utarmade uranet.Från SSI har strålskyddsexpert Jan Olof Snihs och geolog Gustav Åkerblom deltagit i undersökningarna. SSI har även ansvar för sammanställningen av slutrapporten från undersökningarna och den vetenskapliga och tekniska ledningen.

Forskare granskar internationellt miljöarbete

21 november, 2000 - Linköpings universitet

Svenska egenintressen har i hög grad fått styra det miljöbistånd som sedan 90-talets början satsas i de baltiska staterna. Det innebär att miljöfrågor som Sverige varit mindre intresserat av, som rent dricksvatten, hantering av fast avfall samt naturskydd, i stort sett negligeras.

Hannar samarbetar i leken om honorna

16 november, 2000 - Uppsala universitet

Ett nära samarbete med släkten ökar chansen att locka till sig honor under leken. Nya rön från bl.a. tre Uppsalaforskare pekar på att den genetiska variationen i den svartvita mannakinens lek är mindre än man trott. Genom ett nära samarbete i leken som lockar honor, försäkrar sig familjen om att dess anlag förs vidare. Resultaten presenteras i dagens nummer av tidskriften Nature.

Europeiskt jätteprojekt; Gigantisk anläggning för materialforskning till Sverige?

15 november, 2000 - Uppsala universitet

Ett gemensamt europeiskt projekt i kolossalformat – en experimentell
anläggning för materialforskning – har alla fördelar av att lokaliseras
till Skandinavien. Det hävdar den intresseorganisation som nu bildats av
svenska och danska forskare och där fysiker vid Uppsala universitet är
drivande.

Höga halter tungmetaller i Stockholms vattenområden

9 november, 2000 - Uppsala universitet

Sjöbottnar inom Stockholmsområdet visar fem gånger högre sedimentation av tungmetaller som kadmium, koppar, kvicksilver och bly jämfört med omgivande områden. Martin Lindström har i sitt avhandlingsarbete utvecklat metoder och modeller för att ge en mer tillförlitlig bild av tungmetaller i sjöar.

Myndigheterna skärper sin tolkning av vad som ska definieras som kärnavfall

6 november, 2000 - SSI

Det kommer att krävas tillstånd enligt kärntekniklagen för införsel och transport av material från utländsk kärnbränslefabrik. Det avfall som uppstår vid behandlingen av materialet får inte slutförvaras i Sverige utan regeringstillstånd. Alternativet är att avfallet återförs till leverantören, d.v.s. till den utländske ägaren.

Att bedöma risken för borrelia genom fästingar

6 november, 2000 - Uppsala universitet

Fästingnymfer är de viktigaste spridarna av borrelia-bakterien, men en rad
andra faktorer som vegetationsperiodens längd, vegetationstyp och mängden
värddjur spelar in när man ska bedöma riskerna för att drabbas av
sjukdomen. Det visar Uppsalaforskaren Hans Mejlon i en ny avhandling.

Elektronhopp kan styras med rätt belysning

26 oktober, 2000 - Uppsala universitet

Genom att belysa molekyler med ljus av olika våglängd kan man kontrollera
och variera elektronöverföringen mellan molekyler och därmed styra en av de
mest grundläggande kemiska reaktionerna. De resultat som Uppsalaforskaren Mikael Andersson presenterar i sin nya avhandling, har väckt internationellt intresse.

Första doktorn från tvärvetenskaplig forskarskola

12 oktober, 2000 - Linköpings universitet

Nu kommer den första doktorsavhandlingen från Forum Scientum i Linköping, en mångvetenskaplig forskarskola där tekniker, medicinare och naturvetare samarbetar om gemensamma projekt. Forum Scientum startade hösten 1996 med stöd från Stiftelsen för Strategisk Forskning och har idag 40 doktorander.