Pressmeddelanden

Nya publikationer

Är politiskt valda forsknings- och utvecklingsprojekt alltid sämre?

9 maj, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Öronmärkta projekt rankas lägre i en sakkunnighetsgranskning än icke öronmärkta projekt, trots att öronmärkta projekt inte underpresterar. Detta enligt ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm, WHO Otto Beisheim School of Management och University of Groningen.

Bukfett kan kopplas till inflammation hos äldre kvinnor

4 maj, 2022 - Örebro universitet

Bukfett kan kopplas till förhöjda nivåer av biomarkörer som kroppen producerar vid en inflammation. Det gäller hos äldre kvinnor, oavsett hur god kondition de har, visar en ny avhandling vid Örebro universitet. Inflammation är kroppens försvar mot en skada eller ett angrepp, till exempel en virus- eller bakterieinfektion. Inflammation i sig är inte skadlig, men […]

Låg legitimitet i arbetet med standarder för informationssäkerhet

3 maj, 2022 - Örebro universitet

Dataintrång, bedrägerier och spridning av skadlig kod blir allt vanligare – en utveckling som ställer höga krav på informationssäkerheten. Nu visar en studie från Örebro universitet att själva processen med att ta fram standarder för informationssäkerhet kan ifrågasättas. – Det är problematiskt eftersom vi förlitar oss på standarder, säger Karin Hedström, professor i informatik och […]

Bättre hälsa för boende när bussarna går på el

27 april, 2022 - Göteborgs universitet

Boende längs en busslinje i Göteborg mådde betydligt bättre när hybridbussar byttes mot helt eldrivna bussar. Med sänkta bullernivåer minskade också sömnstörningar, trötthet och nedstämdhet. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Hösten 2019 introducerades bussar med eldrift på busslinje 60 i Göteborg. Det skedde med koppling till projektet ElectriCity som arbetar för hållbart resande […]

Kvarstående cancerrisk efter högt BMI som barn

25 april, 2022 - Göteborgs universitet

Personer som haft högt BMI som barn har förhöjd risk för fetmarelaterad cancer senare i livet, även om de varit normalviktiga som unga vuxna. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Fetmarelaterad cancer utgör en betydande grupp cancersorter, varav många ökar i befolkningen. Sjukdomar som ingår är bland andra cancer i munhåla, lever, galla, bukspottskörtel, […]

Med AI kan datorer revidera tidigare slutsatser

20 april, 2022 - Umeå universitet

När ny information och kunskap genereras behöver människor liksom autonoma datorsystem revidera de slutsatser som tidigare dragits. I sin avhandling presenterar Timotheus Kampik matematiska resonemangsmetoder för autonoma intelligenta system som balanserar mellan att behålla tidigare dragna slutsatser och att förkasta dem inför övertygande nya bevis.

Sämre mående efter enstaka möte med hälsocoach

20 april, 2022 - Göteborgs universitet

Ett enstaka besök hos en hälsocoach ger inte bättre mående, tvärtom försämras den upplevda hälsan. Det visar en studie vid Göteborgs universitet. Hälsocoachning är ett växande område som framgångsrikt har använts i det som kallas primärprevention, att förebygga sjukdom innan den uppstår, och för att förbättra den egna hanteringen av flera kroniska sjukdomar. De flesta […]

Läkemedel gav färre andningsuppehåll vid sömnapné

13 april, 2022 - Göteborgs universitet

En ny studie vid Göteborgs universitet öppnar för den första behandlingen med läkemedel mot sömnapné. De patienter som fick läkemedlet hade i snitt mer än 20 färre andningsuppehåll i timmen, jämfört med innan de fick behandlingen. Den behandling som testats är så kallade karbanhydrashämmare. Det är läkemedel som hämmar enzymet karbanhydras, vars funktion är att […]

Så blir lagrat solsken el på beställning

11 april, 2022 - Chalmers tekniska högskola

I ett forskningsprojekt på Chalmers utvecklas ett energisystem som kan fånga in solenergi, lagra den i upp till arton år och frigöra den när och där den behövs. Tidigare har forskarna visat hur energin kan utvinnas som värme. Nu har de tagit ett steg till och lyckats få systemet att producera el. På sikt kan […]

Svensk abortvård intakt under pandemins första våg

8 april, 2022 - Göteborgs universitet

Svensk abortvård ser ut att ha stått pall för pandemin. Aborttalen var oförändrade under pandemins första våg och kvinnor tvekade inte att genomgå abort som planerat. Det visar en studie från Göteborgs universitet. Studien som publiceras i tidskriften BMJ Open bygger på en kvantitativ analys av inrapporterade aborter och födslar i Sverige, samt en kvalitativ […]