Pressmeddelanden

Nytt om namn

Poliser allmänt tillfreds med jobbet trots trakasserier och stress

2 februari, 2024 - Umeå universitet

Manliga och kvinnliga poliser upplever samma nivå av sexuella trakasserier, men kvinnliga poliser upplever i högre grad att trakasserierna är könsbaserade – från såväl allmänheten som från kollegor. Det visar en ny doktorsavhandling vid Umeå universitet. Trots detta och trots stressiga situationer, rapporterar poliserna att de är tillfreds med sina kollegor och med jobbet i stort.

Hur kan arbetsplatsen stödja vid svåra livshändelser?

31 januari, 2024 - Luleå tekniska universitet

Arbetsplatser behöver utveckla sin kunskap och förmåga att stötta anställda som drabbas av svår sjukdom, dödsfall eller sorg. Luleå tekniska universitet ska nu tillsammans med internationella partner i ett större EU-projekt, i samarbete med arbetsplatser, utforska hur arbetsgivare och kollegor kan stödja anställda som drabbas av en svår livshändelse. 

15 nya hedersdoktorer utsedda vid Uppsala universitets fakulteter

18 januari, 2024 - Uppsala universitet

Författaren och poeten Ylva Eggehorn, ledarskribenten Sakine Madon och justitierådet Anders Eka är några av årets sammanlagt 15 nya hedersdoktorer vid Uppsala universitet. Hederstecknet delas ut vid promotionen den 26 januari, och några pristagare håller föreläsningar i samband med sitt besök i Uppsala.

Sjukfrånvaron ökar med luftföroreningar visar unik studie

16 januari, 2024 - Umeå universitet

Forskare kan nu för första gången visa på ett tydligt samband mellan sjukfrånvaro från jobbet och ökad förekomst av förorenande partiklar i luften. En studie vid Umeå universitet visar att fyra procent av korttidsfrånvaron i ett studerat storstadsområde har samband med luftföroreningar.

Balans i livet viktigt för poliser i yttre tjänst

10 januari, 2024 - Umeå universitet

Poliser som arbetar i regelbunden kontakt med samhället möter dagligen utmaningar som påverkar såväl den fysiska som psykiska hälsan. Det är utmaningar som även spiller över på privatlivet och begränsar vad poliserna gör när de är lediga. I en avhandling vid Umeå universitet påvisas att en meningsfull fritid, möjlighet till återhämtning efter arbetet, samt socialt och emotionellt stöd är avgörande

Snabbväxande företag kan skapa utbrändhet

18 december, 2023 - Jönköping University

Forskningen visar att anställda inom företag som genomgår en intensiv tillväxtfas oftare rapporterar känslor av utbrändhet och en minskad nöjdhet med sina jobb.

Öppning av Naturhistoriska riksmuseet flyttas fram

13 december, 2023 - Naturhistoriska riksmuseet

Naturhistoriska riksmuseet hoppades kunna öppna delar av museets utställningar till sportlovet 2024. Enligt nya bedömningar är det möjligt endast om tillkommande temporära byggnationer görs på museet. Detta skulle medföra stora extra kostnader och dessutom riskera att försena renoveringen av museets innertak. Öppningen skjuts därför fram till före sommaren.

Föräldraledighet behöver inte vara ett hinder för etablering

1 december, 2023 - Stockholms universitet

Mammor med utlandsfödda barn som var föräldralediga på deltid eller under kortare perioder var mer benägna att engagera sig i inkomstbringande aktiviteter eller att utbilda sig. En ny studie visar överraskande mönster i användningen av föräldraledighet bland nyanlända invandrarkvinnor i Sverige, särskilt med fokus på deras inträde på arbetsmarknaden.

Forte vill se forskningssatsningar som möter viktiga samhällsutmaningar

1 november, 2023 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Satsningar på kunskap som främjar ett jämlikt och socialt hållbart samhälle. Det är utgångspunkten i Fortes förslag till regeringens forsknings- och innovationspolitik. Bland annat vill forskningsrådet se en långsiktig satsning på forskning om barn och ungas uppväxtvillkor. Fortes underlag överlämnades till regeringen 31 oktober. Besök Forte.se för att ta del av rapporten.