Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

Äntligen svenskt metacentrum för stora datorberäkningar

22 augusti, 2002 - Vetenskapsrådet

Arbetet har nu startat i Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC. Syftet är att ge svenska forskare kvalificerad tillgång till avancerad beräkningskapacitet.
– Det har sedan länge funnits ett behov av samordning av landets databeräkningsresurser och vi ska i detta fungera som en nationell resurs, säger SNICs nyutnämnde föreståndare Anders Ynnnerman vid institutionen för teknik och naturvetenskap, Linköpings Universitet.

Räcker det inte med engelska? Debattkväll om de moderna språken

16 augusti, 2002 - Stockholms universitet

I EU:s vitbok i mars 1995 fastslogs att medlemsländernas medborgare skall ges möjlighet att lära sig kommunicera på två moderna språk utöver modersmålet. Allt fler svenska gymnasieelever väljer dock att inte läsa något modernt språk utöver engelska. Hur ser samhället på denna utveckling? Behöver inte svenska ungdomar lära sig något annat modernt språk än engelska?

Högaktuell global konferens om vattenmiljö

15 augusti, 2002 - Vetenskapsrådet

En internationell vattenkonferens hålls nästa vecka i Kalmar. Omkring 120 forskare, beslutsfattare och representanter för olika vattenintresseorganisationer kommer från hela världen. Diskussionen kommer bl a att handla om vad som krävs för en förbättrad vattenmiljö runt om i världen. Sommarens översvämningar i Centraleuropa och Kina, likaväl som torkan i Indien och Pakistan, vittnar om behovet av brådskande åtgärder.

Fler studenter men färre i teknik vid Luleå tekniska universitet

15 augusti, 2002 - Luleå tekniska universitet

Antalet studenter som söker till vårdutbildningar ökar i landet medan sökandet till de traditionella tekniska utbildningarna minskar. Så är förhållandet också vid Luleå tekniska universitet, där totala antalet antagna studenter i höst beräknas öka med något hundratal.

Konstruerandet av verkligheter

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Kan arbetet med arkitektur och design vara ett sätt att skaffa kunskaper om underliggande, svårtolkade förhållanden i samhället?
Ja, menar arkitekten Fredrik Nilsson. I sin doktorsavhandling läser han filosofen Gilles Deleuze med arkitektens utgångspunkt och kommer fram till att arkitektur kan bli ett viktigt och verkningsfullt redskap för att exempelvis synliggöra värderingar.

Chalmers först med eget betalkort

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Alla anställda, studenter, tidigare studenter och alla övriga vänner till Chalmers högskola i Göteborg kommer snart att göra sina affärer med ett alldeles eget betalkort, Chalmers MasterCard. Åtminstone om högskolans ledning får som de vill. Av köpesummorna går en halv procent tillbaks till projekt inom Chalmers grundutbildning. Så, ju fler som handlar och ju mer man köper desto större stöd till högskolan. Chalmers är först i Norden med idén.

Professor Lena Gustafsson ny prorektor på Chalmers

11 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Till årsskiftet får Chalmers tekniska högskola en ny prorektor. Det blir Lena Gustafsson, professor i molekylär bioteknik på Sektionen för kemi- och biovetenskap.

Fokus på studenters och forskares fysiklärande

10 juli, 2002 - Chalmers tekniska högskola

Hur lär man sig fysik? Hur uppfattas egentligen de fysikaliska fenomenen av forskare och studenter? Åke Ingerman tog på sig dubbla glasögon, de fysikaliska och de pedagogiska, när han skrev sin avhandling vid Chalmers.