Pressmeddelanden

Rättsvetenskap

Förebyggande internet-KBT mot sexövergrepp på barn öppnar på svenska

28 februari, 2023 - Karolinska Institutet

Ett behandlingsprogram med anonym kognitiv beteendeterapi (KBT) via internet för personer med sexuellt intresse för barn visade på goda resultat i en engelskspråkig pilotstudie. Nu öppnar det brottsförebyggande KBT-programmet även på svenska, tyska och portugisiska. Behandlingen, som har utvecklats av forskare och psykologer vid Karolinska Institutet, kommer att utvärderas inom ramen för ett internationellt forskningssamarbete […]

Ojämlik tillgång till stöd för våldsutsatta barn

14 februari, 2023 - Linnéuniversitetet

När ett barn blivit utsatt för våld är både tillgången till stöd och innehållet i det väldigt ojämlikt. Det är också svårt för föräldrar att få kunskap om vilket stöd som finns. Många blir nekade hjälp av BUP och få vet att det finns något som heter Barnahus och att socialtjänsten kan hjälpa. Det är […]

Sveriges EU-ordförandeskap 2023 – vem kan svara på vad?

27 december, 2022 - Stockholms universitet

Våren 2023 är Sverige ordförande i EU:s ministerråd. Vad innebär det och vilka frågor kan bli aktuella att hantera och driva under de sex månader som Sverige ska planera och leda arbetet i ministerrådet? Här finns en lista på forskare vid Stockholms universitet som kan svara på frågor med koppling till Europa och Sveriges EU-ordförandeskap.

Rapport från Linnéuniversitetet i Polisens utvärdering om påskupploppen

14 december, 2022 - Linnéuniversitetet

Under onsdagen presenterade Polismyndigheten en extern utvärdering av händelserna under påskhelgen i våras, de så kallade påskupploppen. Bakom ett av underlagen till utvärderingen står forskargruppen Centrum för polisforskning och utveckling vid Linnéuniversitetet. CPU har ställt samman de senaste tio årens forskning om mekanismer bakom upplopp, analyserat fyra rättsfall och lämnat förslag på viktig framtida forskning. Att få […]

Körförmåga vid synfältsbortfall – utredningsförslag med flera potentiella vinster

31 oktober, 2022 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Runt 1000 personer förlorar varje år sitt körkort på grund av synfältsbortfall. Dagens system för undantag från de medicinska föreskrifterna påverkar många på individnivå negativt samtidigt som det orsakar kostsamma rättsprocesser. Hösten 2021 fick VTI ett regeringsuppdrag att tillsammans med Trafikverket och Transportstyrelsen utreda förutsättningarna för att utveckla och validera tester av körförmåga för personer […]

Nya perspektiv på barns rätt vid skuldindrivning

13 oktober, 2022 - Lunds universitet

En ny avhandling från Lunds universitet belyser vikten av att ta hänsyn till det individuella barnet vid indrivning av skulder. Avhandlingen visar också att det faktum att barnkonventionen blev svensk lag 1 januari 2020 påverkat hur Kronofogdemyndigheten tolkar sitt barnrättsliga ansvar.

Tillämpning av sanktioner och penningtvätt

5 oktober, 2022 - Handelshögskolan i Stockholm

Sanktioner blir ett allt viktigare verktyg för att utestänga autokratiska regimer från västerländska marknader, och behovet av en effektiv tillämpning av politiken för bekämpning av penningtvätt ökar. Det globala systemet för bekämpning av penningtvätt kommer att utgöra ryggraden när det gäller att upptäcka kringgående av sanktioner. Detta system har dock fått omfattande kritik för att vara ineffektivt. I denna rapport diskuterar forskarna Giancarlo Spagnolo och Theo Nyreröd problemen med det nuvarande systemet för bekämpning av penningtvätt och föreslår ett belöningssystem för visselblåsare för att möjliggöra beslag av tillgångar. Ett viktigt inslag i deras förslag är att det inte är beroende av AML-systemets effektivitet.

Svenska släktforskare skulle värvas att jobba för rasbiologin

15 juni, 2022 - Göteborgs universitet

Under första halvan av 1900-talet försökte olika grupperingar i Sverige värva amatörsläktforskare för att de skulle registrera ärftliga sjukdomar, ögon- och hårfärg, personlighetsdrag och skallform hos olika släkter. Uppgifterna skulle bland annat användas inom rasbiologin, visar en studie från Göteborgs universitet.

Inga rättsliga hinder för könskvoterade bolagsstyrelser

18 maj, 2022 - Umeå universitet

För att åstadkomma jämn könsfördelning i bolagsstyrelser är kvotering ett lämpligt och sannolikt nödvändigt verktyg. Detta oavsett om man väljer att införa kvotering via lagstiftning eller självreglering. Det visar en ny avhandling i rättsvetenskap från Umeå universitet.

IOK navigerar mellan mänskliga rättigheter och förtryck

2 februari, 2022 - Umeå universitet

Kan den olympiska rörelsen både försvara mänskliga rättigheter och hålla OS-arrangören Kina nöjd? Johan Lindholm, expert på rättens påverkan på idrotten, resonerar kring konflikten mellan viljan att hålla idrotten apolitisk och ett ökat politiskt engagemang hos idrottsutövare.