Pressmeddelanden

Rättsvetenskap

Gift i Sverige – men vad händer vid flytt till Baltikum eller Polen?

18 maj, 2021 - Uppsala universitet

Ett samkönat äktenskap ingått i ett EU-land kan ses som ogiltigt i ett annat. Argumentet är ofta att samkönade äktenskap står i alltför stor kontrast till den egna rättsordningen. I en ny avhandling i internationell privaträtt har Laima Vaige analyserat hur ett sådant sätt att tillämpa lagen står sig emot Europakonventionen och EU-rätten.

Samarbetet utbrett mellan Sveriges organiserade brottslingar

24 februari, 2021 - Högskolan i Gävle

– I våra nätverksanalyser kan vi se att det finns ett samarbete mellan individer inom olika miljöer och vi ser även att de så kallade ensamagerande individerna också har vissa kopplingar till gängen. Det verkar också finns vissa individer som är väldigt samarbetsinriktade, ett slags kriminella kameleonter, säger Amir Rostami, docent i kriminologi vid Högskolan i Gävle.

Hur har den enskildes rättssäkerhet i tillsyn förändrats?

21 januari, 2021 - Umeå universitet

Hanteras dina personuppgifter felaktigt har du goda möjligheter att få frågan utredd av en oberoende tillsynsmyndighet. Blir du eller en anhörig däremot felbehandlad inom vården är möjligheten för dig som enskild att få frågan utredd av en oberoende tillsynsmyndighet mycket begränsad. Individens rättssäkerhet i tillsynen varierar, det visar rättsvetaren Ida Asplund i sin avhandling.

Svårt driva skadeståndsmål vid immateriella intrång

10 september, 2020 - Uppsala universitet

Att fastställa skadestånd vid immateriella intrång, som olagligt spridande av upphovsrättsskyddat material, måste alltid göras utifrån ett helhetsgrepp. De skadestånds- och processrättsliga principerna ska fungera som komplement och inte ersätta lagarnas och direktivens särskilda bestämmelser om hur själva ersättningsbestämningen ska göras och vilka särskilda omständigheter som ska vägas in.

Otillräckligt stöd till unga brottsoffer

2 juni, 2020 - Örebro universitet

Ungdomar som har blivit utsatta för brott betraktar sig ofta inte som brottsoffer i traditionell mening, vilket gör att de inte alltid upplever att de får det stöd de behöver. Det visar Örebro-forskaren Sara Thunberg i sin avhandling i socialt arbete.

Fakta och myter om rättspsykologiska fenomen

26 mars, 2020 - Göteborgs universitet

”En lögnare flackar med blicken.” ”Ett våldtäktsoffer gör alltid motstånd.” ”Det är bra att pressa på i förhör för att få personen att erkänna.” Eller? Det här är exempel på myter och felaktiga föreställningar om hur offer och förövare beter sig och om hur man bäst arbetar i rättsliga sammanhang. I en nygjord serie korta […]

Nytt forskningsprojekt: Så ska lagen gälla även för AI

14 februari, 2020 - Örebro universitet

Nytt forskningsprojekt: Så ska lagen gälla även för AI   Artificiell intelligens, AI, kan redan idag sköta ett arbete och fatta egna beslut. Men den behöver inte deklarera och kan inte dömas i domstol. Nu vill ett nytt forskningsprojekt bygga upp ett digitalt system som bland annat förhindrar risker och identifierar ansvar när AI används. […]

Barn i migrationsprocessen drabbas av otydlig lagstiftning

7 oktober, 2019 - Stockholms universitet

I många migrationsärenden som rör barn görs en avvägning mellan principen om barnets bästa och statens rätt att reglera invandring. Lagstiftningen på området ger i dag dålig vägledning om hur avvägningen bör göras. I en ny avhandling från Stockholms universitet förtydligar Louise Dane samspelet mellan principen om barnets bästa, barns rätt till privatliv samt intresset av reglerad invandring.

Storsatsning på att hjälpa personer som misshandlas av sin partner

7 oktober, 2019 - Örebro universitet

Nu satsas mer än 23 miljoner kronor på ett forskningsprojekt som ska förbättra samhällets insatser för alla de som utsätts för stalkning eller våld i en nära relation. – Det känns fantastiskt att de har satsat de här pengarna på den här väldigt sårbara gruppen, säger Susanne Strand, docent i kriminologi. Det var stor glädje när […]