Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Chatt är en del av vardagen för barn

6 juni, 2001 - Stockholms universitet

Vad betyder det för barn att kommunicera via exempelvis e-post och chatt? När barn får berätta om hur de själva använder sig av e-post, chatt och Internet, öppnar sig en fascinerande värld. De kan berätta om hur de lär känna andra människor och får nya erfarenheter, hur de vågar uttrycka sig i sammanhang som de annars aldrig skulle ha mod till eller om hur de kan skapa sig en egen chattidentitet.

Tomträtten ett samhällsbyggarprojekt

1 juni, 2001 - Stockholms universitet

När finansminister Bosse Ringholm i höstas anmälde att han ville friköpa sin tomträtt i Enskede lär hans partivän från början av förra seklet, Carl Lindhagen, ha skrattat i sin grav. Lindhagen var den främste förkämpen för tomträttssystemet i Stockholm och i en av sina många skrifter i ämnet, där han varnade för att ge husägarna rätten att köpa loss sina tomter, jämförde han med om man skulle utforma alkohollagstiftningen så att bara de behövde följa den som ville. Äganderätten var för Lindhagen som ett farligt rus, i ivern att kunna tjäna sig en slant på markvärdestegringen skulle villaägarna glömma det sociala ansvaret. Det var, förklarade Lindhagen bildlikt, äganderättens höga alkoholhalt som gjorde den farlig, och när nu även nykteristen Ringholm föll för den borgerliga stadshusmajoritetens lockelser verkar det som om han fick rätt till slut.

Fixering vid barnens ålder hindrar samarbete i skolan

1 juni, 2001 - Luleå tekniska universitet

Arbetslag med förskollärare, fritidspedagoger och lärare som samverkar har ansetts vara en av förutsättningarna för att främja barnens lärande i de yngre åldrarna. Men en ny avhandling visar att samverkan förhindras av en fixering vid barnens ålder.

Den problematiska fritiden

30 maj, 2001 - Stockholms universitet

Skolbarn har oftast flera timmar ledigt från skoldagens slut till dess att föräldrarna kommer hem från arbetet. Frågan om hur barnen ska tillbringa denna tid har setts som problematisk under hela 1900-talet. Samhällets ambition har varit att skapa ett helhetsperspektiv på barns behov. Detta perspektiv har formats i spänningsfältet mellan olika aktörer inom skolbarns-omsorgen. Om detta handlar den avhandling som Malin Rohlin i dagarna lägger fram vid Stockholms universitet.

Studiecirkeln: Livslångt lärande … på svenska!

30 maj, 2001 - Stockholms universitet

”Att träffas i samkvämsliknande former i studiecirklar”, skriver Petros Gougoulakis i sin nyutkomna avhandling, ”visade sig vara ett genuint svenskt mötes- och kommunikations-mönster; det var varken för intimt eller särskilt formellt, det var lagom.” Och han tillägger: ”Att studera den svenska folkbildningen är att företa en upptäcktsresa i den svenska mentaliteten.”

Vänta dig det oväntade – Örebroforskare ger ut bok om ny ekonomisk teori

30 maj, 2001 - Örebro universitet

I dag utkommer boken Omvärldsanalys av Per Frankelius (Liber Ekonomi). I boken presenteras en metod för omvärldsanalys som är baserad på en ny ekonomisk teori. Denna teori, som är utvecklad i författarens doktorsavhandling, är annorlunda från vad man är van vid.

Intervju ett alternativ till betyg som urvalsmetod

29 maj, 2001 - Högskolan Väst

Intervju är en vanlig metod i Sverige när det gäller bl.a. anställning av personal och urval av studenter till högskoleutbildning. Christina Cliffordson vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU) har i en nyligen framlagd avhandling, med särskild utgångspunkt i begreppet empati, studerat hur användbar denna metod är.

Kommunernas miljöarbete studerat

28 maj, 2001 - Linköpings universitet

Nära hälften av alla svenska kommuner har så kallade miljöledningssystem, verktyg för att strukturera och dokumentera miljöarbetet inom en organisation. Det är främst de större kommunerna som har sådana system. De har också oftare miljöredovisningar, handlingsplaner för miljön och särskilda samordnare för arbetet med FN:s Agenda 21-mål.

Tyskland ännu ett delat land

28 maj, 2001 - Örebro universitet

Mer än tio år efter Tysklands återförening så känner sig tyskarna inte enade som ett folk. Det visar Joakim Ekmans doktorsavhandling ”National Identity in Divided and Unified Germany: Continuity and Change”.

Telekommunikation omöjlig utan samordning

28 maj, 2001 - Uppsala universitet

Telekommunikationssektorn är en sektor som har ett stort behov av samordning av tekniska, ekonomiska och administrativa funktioner för att fungera som ett sammanhängande system. Uppsalaforskaren Carl Jeding har studerat hur man reglerat telesektorn under 1900-talet.