Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Hur manlig måste pappan vara?

25 maj, 2001 - Stockholms universitet

Den amerikanska faderskapsrörelsen har gjort politisk kometkarriär genom att utropa en ”faderskapskris” och framhärda mäns unika och oumbärliga roll i familjer. Föreställningar om promiskuös manlig sexualitet är centrala för rörelsens ambitioner att ”tygla” män till ansvarsfullt faderskap, men samtidigt en gemenskapsgrund som särskiljer ”riktiga” män från kvinnor och bögar. Genom att samtidigt konstruera heterosexuell promiskuitet som manlighetens kärna och ett centralt problem har rörelsen trasslat in sig i ett dilemma: hur skall man domesticera maskulinitet till ansvarsfullt faderskap och samtidigt maskulinisera domesticitet?

Ökad ohälsa bland ungdomar: Resultat från forskningsprojektet Ung i Värmland

22 maj, 2001 - Karlstads universitet

Andelen pojkar och flickor med regelbundna symtom på ohälsa har ökat under 1990-talet. Detta framgår av en ny forskningsrapport som skrivits av fil dr Curt Hagquist vid Karlstads universitet. Han har under en tioårsperiod undersökt värmländska niondeklassares situation i skolan och på fritiden.

Få lekplatser tillgängliga för barn med rörelsehinder

22 maj, 2001 - Luleå tekniska universitet

Barn med rörelsehinder har begränsad tillgänglighet till olika miljöer. I en ny licentiatuppsats från Luleå tekniska universitet, har Maria Prellwitz studerat rörelsehindrade barns tillgänglighet i olika miljöer främst utifrån deras eget perspektiv.

Regnskogens befolkning allt mer medveten om människans påverkan på miljön

10 maj, 2001 - Göteborgs universitet

De bönder som idag bosätter sig i tropiska skogsområden har inte samma synsätt som kolonisatörerna för trettio år sedan. I befolkningens utkomsstrategier finns idag en hög grad av medvetenhet om människans påverkan på miljön. En anledning är att miljödebatten nått dem via olika utvecklingsprojekt och enskilda organisationer, vilket gör att begreppen “uthållig utveckling” eller “uthållig användning av naturresurser” till och med ingår i det vardagliga ordförrådet. Detta visar Matilde Mordt en doktorsavhandling som presenteras på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Hopp om högre livskvalitet får stadsbor att flytta till landet

8 maj, 2001 - Uppsala universitet

Strävan efter lugn, frihet och oberoende och samtidigt delaktighet i en
gemenskap är centrala motiv för stadsbor att flytta till landet. Andra
faktorer, som till exempel det sociala nätverket och bostadsbeståndets
sammansättning, avgör vart man flyttar. Susanne Stenbacka vid Uppsala universitet har i sin doktorsavhandling kartlagt förutsättningar och drivkrafter för den nya inflyttningen till landsbygden.

Sociala nätverk viktiga för bankers utlåning till företag

8 maj, 2001 - Uppsala universitet

För att svenska banker ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga måste
ansvaret för långivning till företag centraliseras. Det är en
internationell trend som stöds av den svenska finansinspektionen. Men
Uppsalaforskaren Lars Silver har i sin doktorsavhandling visat att det inte stämmer.

Förändringar i konkurrens och samverkan leder till färre och starkare varumärken

7 maj, 2001 - Stockholms universitet

Konsumenternas val av märken styrs ofta av det yttre tillfället och de inre anledningar konsumenterna har i olika situationer. En och samma konsument har ofta flera behov som han/hon medvetet eller omedvetet växlar mellan och som kan tillfredsställas med olika varumärken. Det menar Tony Apéria vid Grafiska institutet/IHR vid Stockholms universitet i sin doktorsavhandling om varumärken som han nyligen lade fram vid Företagsekonomiska institutionen vid universitetet.

Socialdemokraterna skriver historia

7 maj, 2001 - Uppsala universitet

Den socialdemokratiska historieskrivningen uttrycker stolthet och glädje
över samhällsutvecklingen under socialdemokratisk regi. Samtidigt visar
historieskrivningen flera auktoritära drag. Det visar Åsa Linderborg som i
sitt avhandlingsarbete vid uppsala universitet undersökt hur socialdemokratin valt att framställa
sin och Sveriges historia.

Ädelreformen har fått oväntade effekter

3 maj, 2001 - Göteborgs universitet

Med införandet av Ädelreformen 1992 förändrades sjukhemmens verksamhet och personalens yrkesroller. Från att ha varit en medicinskt orienterad institutionsvård skulle det bli en socialt orienterad öppenvård. I en doktorsavhandling från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet kommer Martin Selander fram till att Ädelreformen har fått oväntade effekter. Idag konkurrerar olika synsätt på hur vård av äldre skall bedrivas, vilket ibland leder till samexistens och ibland skapar konflikter.

Deltidsarbete – bättre än sitt rykte.

2 maj, 2001 - Stockholms universitet

Ungefär en tredjedel av kvinnor i arbetsför ålder i Sverige arbetar deltid. De som arbetar deltid är framför allt småbarnsmammor och kvinnor med fysiskt tunga arbeten. Andelen deltidsarbetande har sjunkit under 80- och 90-talen, men deltidsarbete är fortfarande en vanlig arbetsform. Frågor kring deltidsarbete är därför viktiga välfärds- och jämställdhetsfrågor. Per Båvner undersöker orsaker till och konsekvenser av deltidsarbete i sin avhandling som han i dagarna lägger fram vid Sociologiska institutionen vid Stockholms universitet.