Pressmeddelanden

Samhällsvetenskap

Närhet och värme ökar inlärningsförmågan

11 december, 2000 - Luleå tekniska universitet

Läraren betraktas som ledare för sina elever. Innehållet i en ny doktorsavhandlig från Luleå tekniska universitet visar vad lärarens kompetens bör inkludera för att stödja elever med brist på energi och dålig utvecklingsförmåga.

Dagstidningars nyhetstexter allt mindre bearbetade

8 december, 2000 - Uppsala universitet

De senaste decenniernas mycket kraftiga personalnedskärningar på många
svenska tidningar har gjort det allt svårare för journalister att hinna gå
i närkamp med enskilda texter. I förlängningen kan det innebära att
redaktioner tar in obearbetade pressreleaser, produktinformation och annat
material från företag, myndigheter, nyhetsbyråer och institutioner. Den
slutsatsen drar Amelie Oestreicher i sin avhandling om hur nyhetstexter
bearbetas.

Geografisk ojämlikhet i äldreomsorgen

7 december, 2000 - Stockholms universitet

I ett internationellt perspektiv har Sverige en omfattande offentlig äldreomsorg i form av hemhjälp, trygghetslarm, dagvård, mattjänst samt särskilda äldreboenden, t.ex. servicehus, ålderdomshem, sjukhem. Äldre människor har enligt lag rätt till vård och omsorg utifrån sina behov, oberoende av ekonomi eller samhällsposition, och det är kommunerna som har ansvaret för att de äldre får den hjälp som de behöver. Nu visar en studie att det finns mycket stora – och oförklarliga – skillnader mellan Sveriges kommuner när det gäller gamla människors möjlighet att få denna hjälp. Det råder nämligen geografisk ojämlikhet inom äldreomsorgen.

Hindunationalism och demokrati

7 december, 2000 - Stockholms universitet

Den indiska hindunationalismen har under de senaste decennierna utvecklats från en närmast marginell politisk inriktning till en av de dominerande aktörerna inom indisk politik. Det största hindunationalistiska partiet, Bharatiya Janata Party (BJP), sitter idag i regeringsställning och utmanar etablerade föreställningar om sekularism och demokrati inom indisk politik genom att förespråka bildandet av en hinduisk stat.

Lösa kvinnor och hård kontroll – kommunal prostitution i Stockholm

7 december, 2000 - Stockholms universitet

De så kallade lösaktiga kvinnorna i Stockholm var från 1830-talets början ständigt övervakade. Vanligt folk skulle skyddas och både polisen och läkarkåren utgjorde vaktstyrkan. Såväl kvinnornas medicinska status som var de rörde sig i det offentliga rummet var föremål för kontroll. Kvinnorna fick inte gå på vissa gator, inte bära vilka kläder de ville och inte heller röra sig i grupp. Utegångsförbud rådde efter 23.00.

Neoliberalismen eliminerar medelklassen i Tredje Världen?

6 december, 2000 - Stockholms universitet

I de flesta länder i Tredje Världen där de inhemska entreprenörerna varit svaga har staten fått spela en dominant roll inte bara politiskt utan även i ekonomin och produktionen. Staten har många gånger vuxit oproportionerligt mycket och med den en högt utbildad medelklass, som via staten tillägnat sig makt och inflytande. Under 80- och 90-talen har Tredje Världens stater i stor utsträckning av IMF och Världsbanken påtvingats en strukturanpassningspolitik med inriktning på reduktion av den offentliga sektorn. Detta har resulterat i massarbetslöshet bland medelklassen i dessa länder. En fråga som genast väcks är vad som har hänt med alla dessa utbildade människor, när de nu blivit utestängda från den statliga sektorn som har varit deras huvudsakliga arbetsgivare och källa till makt, prestige och social mobilitet.

Arbetsrelationer i sjukvården

4 december, 2000 - Stockholms universitet

I sjukvården, liksom i annan offentlig verksamhet, pågår sedan ett par decennier en nästan obeveklig förändringsprocess. Omorganisationer har avlöst varandra och det som har fått en stor genomslagskraft är förändringar som initieras utifrån politiska och ekonomiska motiv. En viktig aspekt är hur identitet skapas i dessa processer och vilken betydelse det har för hur människor agerar i sitt arbete.

Den brutna näsans estetik – boxning avhandlad från insidan

27 november, 2000 - Uppsala universitet

Världen är som världen är. Det är den pugilistiska ontologin eller boxarnas
uppfattning om tillvarons beskaffenhet. Geir Angell Øygarden har i sitt
avhandlingsarbete bokstavligen boxat sig fram till en bild av hur
boxningskulturens meningssystem är uppbyggt. Pugilismen har också en
estetik, bristen på symmetri eller den brutna näsan.

Samerna i storsamhället: en fråga om kulturmord och glömska!

17 november, 2000 - Göteborgs universitet

Värdegrunden, tematiserad forskning vid GU anordnar den 25-26 november 2000 NORDISK SAMEKONFERENS I GÖTEBORG På Humanisten, Göteborgs universitet, Renströmsgatan 6, sal C430 Skolfolk, forskare, lärarutbildare träffar företrädare för sameorganisationer, Svenska kyrkan mfl för att diskutera samernas situation i storsamhället och samernas roll i skolans undervisning.