Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Kommunikation med trädgårdsägare avgörande i kampen mot invasiva växter

20 september, 2023 - SLU

Trädgårdar står för den största införseln av främmande växter i Sverige, och kan därför göra mycket för att främja biologisk mångfald och bekämpa invasiva växter som annars riskerar att ta över. Det är dock inte säkert att trädgårdsägare känner till vilka växter som utgör ett hot och hur dessa ska hanteras, eller ens är motiverade att vidta åtgärder. Det visar en ny studie från SLU.

Bättre körsbärsskörd när flera biarter sköter pollineringen

14 september, 2023 - Göteborgs universitet

För att få den största skörden av körsbär så ska pollineringen skötas av både honungsbin och murarbin. En ny studie ledd av en forskare på Göteborgs universitet visar på ännu en vinst med biologisk mångfald. Körsbär är, liksom många andra fruktbärande växter, beroende av korspollinering för att bära frukt. Det innebär att en fruktodling behöver […]

Oväntade beteendet vid skogsbränder

22 augusti, 2023 - Lunds universitet

Vid omfattande skogsbränder kan människor behöva evakueras från sina hem. En ny studie bekräftar vikten av tidig information till boenden: människor som flyr hemmen kör nämligen bil långsammare än annars, trots att tiden är knapp. Enrico Ronchi, brandforskare vid LTH, Lunds universitet, är expert på evakuering vid skogsbränder – hur människor beter sig och hur […]

Kraftigt ökad förekomst av kol i grundvattnet

21 augusti, 2023 - SLU

Det har länge varit okänt hur mycket kol som finns i grundvattnet och hur halterna förändras över tid. Nu visar en studie från SLU att halten av oorganiskt kol har ökat med ca 28 procent under de senaste 40 åren. Om detta innebär att grundvattnet kan bli ytterligare en källa till koldioxidutsläpp att ta hänsyn till, eller om det fortsätter att lagra mer koldioxid, kan forskarna inte svara på idag.

Högre metanutsläpp än väntat från nordliga bäckar och floder

17 augusti, 2023 - SLU

Sötvattensystem står för hälften av de globala utsläppen av metan, som är en kraftfull växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen. Men, bland sötvattnen har flodernas och bäckarnas roll i metancykeln i stort sett varit odokumenterad. En ny studie i Nature ger nya insikter i globala nivåer, mönster och drivkrafter för metanutsläpp från vattendrag.

Från tidigare vårar till vilda fluktuationer i Arktis

27 juli, 2023 - SLU

År 2007 redovisade forskare i Grönlands högarktiska del några av de snabbaste förändringarna i naturens tidtabell som någonsin observerats. 15 år senare visar samma forskare att mönstret har förändrats. Medan vårarna förut kom allt tidigare år efter år syns numera en stor variation från år till år i tidpunkten för olika händelser. Detta kan göra det svårare för arter att anpassa sig.

Naturliga skogar inte lika känsliga för torka som produktionsskogar

21 juni, 2023 - Lunds universitet

Torrsommaren 2018 slog hårt mot Sveriges skogar. Och allra hårdast drabbades den brukade skogen. Det visar en ny studie från Lunds universitet. Nordliga så kallade boreala skogsekosystem förutspås uppleva sommartorka betydligt oftare i framtiden. Klimatförändringarna utgör ett hot mot skogarnas hälsa och kolbindning. En majoritet av skogarna i Sverige består av produktionsskog med låg trädslagsdiversitet. […]

SLU satsar på framtidens hållbara skogsskötsel

15 juni, 2023 - SLU

Nu presenterar SLU en ny satsning på att bygga en världsledande forskningsmiljö inom ämnet skogsskötsel och tillsätter fem nya professorer. Satsningen innehåller totalt fem nya professorstjänster; fyra nya professorer som ska tillsättas och utveckla ämnet hållbar skogsskötsel vid fakulteten för skogsvetenskap och en ytterligare, femte tjänst inom skoglig inventering och sampling

Ny studie: ingen spridning av den invasiva cyanobakterien i Sverige – än

14 juni, 2023 - SLU

Antalet invasiva arter kommer att öka i framtiden på grund av exempelvis klimatrelaterade förändringar i miljön, mänskliga aktiviteter och bristande miljöövervakning. I ett nytt doktorandprojekt har en invasiv tropisk cyanobakterie studerats. Bakterien har hög anpassningsförmåga och Sverige är ett land med många sjöar, men ännu finns ingen spridning av bakterien i här.

Forskningsprojektet Forest 4.0 – en nyckelfaktor för att skydda klimatet och den biologiska mångfalden

7 juni, 2023 - Linnéuniversitetet

Att öppet dela information om skogar är av stor betydelse för att skydda klimatet och bevara den biologiska mångfalden. Just nu driver Linnéuniversitetet initiativet Forest 4.0, ett excellenscenter för tillämpning av artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT) inom skogssektorn i Litauen. Målet är att utveckla innovativa lösningar som omfattar hela processen i ett […]