Pressmeddelanden

Skogs och jordbruksvetenskap

Tropisk sjukdom drabbar djur och människor

28 maj, 2002 - SLU

Bakteriesjukdomen leptospiros är vanlig bland grisar i södra Vietnam och klimatet i regionen gynnar förekomst av infektion. Det visar veterinär Sofia Boqvist i sin doktorsavhandling vid SLU. Sjukdomen, som bland annat orsakar dödfödda smågrisar, kan även spridas till människor.

Hetvatten mot grusogräs – energislukande metod kan bli bättre

27 maj, 2002 - SLU

Ogräs på banvallar, grusplaner och mellan stenar och plattor i staden kan bekämpas effektivt med hetvatten. Ett krux är att det går åt stora mängder energi vid denna icke-kemiska ogräsbekämpning. Om man använder hetvattenmetoden när ogräset ännu är litet och passar på efter en kort torrperiod kan den dock bli betydligt effektivare, enligt hortonom David Hansson vid SLU i Alnarp. I sin doktorsavhandling har han även föreslagit hur man skulle kunna förbättra hetvattenutrustningen rent tekniskt.

Mindre markskador i skogen – skonsammare maskiner med ny teknik

21 maj, 2002 - Skogforsk (Stiftelsen Skogsbrukets Forskningsinstitut)

Ett ojämnt råvaruflöde kostar skogsbranschen stora pengar varje år. De senaste årens regniga höstar och tjälfria vintrar har gjort att skogsbruket på många håll nu har brist på avverkningsbara bestånd under vår och höst. Den dåliga bärigheten kan också leda till markskador som både kostar pengar och är skadliga för miljön.

Kväveöverskott på gårdsnivå – en fråga om driftsledning

14 maj, 2002 - SLU

Gödsel från våra husdjur innehåller mycket kväve, som man vill utnyttja i gårdens växtodling. Dock försvinner en stor del av kvävet upp i luften i form av ammoniak, och blir istället ett miljöproblem. Agronom Christian Swensson från SLU i Alnarp har arbetat med kvävehushållning på skånska mjölkgårdar och drar slutsatsen att driftsledningen på gården betyder mer än tekniska lösningar när det gäller att minska slöseriet med kväve.

12 miljoner till forskning om risker med GM-växter

5 maj, 2002 - Formas

Gentekniken utvecklas mycket snabbt. Det går att genmodifiera växter, djur och mikro-organismer. Men vilka risker innebär det att introducera genmodifierade organismer? Konkurrerar genetiskt modifierade arter ut redan befintliga och hur påverkas hela ekosystemet? Liknande riskbild finns när existerande arter introduceras i stor skala som t ex vid biologisk bekämpning.

Kooperativa mejerier bra för både bönder och konsumenter

29 april, 2002 - SLU

Den svenska mejerinäringen är koncentrerad till ett fåtal stora bondeägda företag med en monopolliknande ställning. Man skulle kunna tro att detta automatiskt missgynnar konsumenterna, men Anna Hedberg från SLU visar i sin doktorsavhandling att konsumenterna snarast vinner på situationen.

116 miljoner till forskning inom biologisk mångfald

25 april, 2002 - Formas

Formas har beslutat att dela ut 116 miljoner kronor till forskning inom biologisk mångfald. 50 miljoner delas ut i år och 66 miljoner planeras att delas ut 2003 och 2004. Det är en rejäl satsning på yngre forskare från Formas sida – 29 procent av projekten har gått till den gruppen.

Luftens koldioxid styr svamparna

21 mars, 2002 - SLU

När halten av koldioxid stiger i luften, ökar tillväxten hos såväl träd som hos de svampar som samarbetar med träden. Olika svampar reagerar dock på olika sätt när mängden kol ökar, så en ökning av mängden tillgängligt kol kommer att påverka svamparnas artsammansättning. Vissa svamparter kommer att gynnas, andra missgynnas.

Superdatorer ger ny insikt om egenskapers ärftlighet

18 mars, 2002 - SLU

Superdatorer har de senaste åren blivit oumbärliga arbetsredskap för många
biologer, varav Örjan Carlborg på SLU är en. Han använder i sitt
doktorsarbete en statistisk metod för undersöka genetiken bakom komplexa egenskaper, i detta fall tillväxt hos kycklingar.