Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Stort tapp för elevernas inlärning under pandemins skolstängningar

29 april, 2021 - Stockholms universitet

Elever i grundskolan lärde sig lite eller ingenting när de studerade hemma under den tid skolan var stängd på grund av coronapandemin. Det visar en ny studie från forskare på Institutet för social forskning vid Stockholms universitet och University of Oxford som jämfört nederländska elevers skolresultat med tidigare år. Eleverna som drabbades värst var de med lägre utbildade föräldrar.

Expertlista – valet till Sametinget

28 april, 2021 - Luleå tekniska universitet

16 maj är det val till Sametinget. Luleå tekniska universitet har forskare som kan belysa olika perspektiv och svara på frågor som är viktiga för väljarna.
Nedan hittar ni expertområden och kontaktuppgifter till forskare. Pressbilder på dem finns att ladda hem längst ner på sidan.

Hur får vi tonårsflickor att stanna inom föreningsidrotten?

14 april, 2021 - Karlstads universitet

Under tonåren är det mycket som lockar och det är ett välbekant fenomen att ungdomar, och kanske framför allt tjejer, tenderar att lämna föreningsidrotten. Ett tvåårigt projekt vid Karlstads universitet med en innebandyförening har visat att flera åtgärder på olika organisatoriska nivåer kan bidra till att behålla fler tonårsflickor inom en idrottsförening.

Lärarlagsmöten handlar mest om praktiska frågor

14 april, 2021 - Göteborgs universitet

Lärarlagsmöten tenderar att vara fragmentariska, handla om praktiska åtaganden och präglas av ett informellt språkbruk. Samtidigt saknas i stort ett professionellt språk som skulle möjliggöra samtal om komplexa frågor av betydelse för läraryrket och undervisning. Det framkommer i en ny avhandling som har analyserat samtal mellan lärare. Anna Norrström har observerat lärarlagsmöten på tre olika […]

Undersöka, utforska och lära naturvetenskap – undervisning i förskolan

30 mars, 2021 - Skolforskningsinstitutet

I denna systematiska översikt sammanställs forskning om undervisning i naturvetenskap i förskolan. Den kan bidra till att forskningsresultat i större utsträckning blir en del av förskolans praktik, och anknyter därmed till skollagens skrivningar om att utbildningen i förskolan ska vila på vetenskaplig grund.

Kön och social bakgrund styr gymnasievalet

30 mars, 2021 - Göteborgs universitet

Ungdomars gymnasieval är fortfarande starkt präglat av kön och föräldrarnas utbildningsbakgrund. De reformer som genomförts de senaste decennierna har snarare ökat än minskat uppdelningen. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. – I skuggan av samhällsdebatten om det fria skolvalet fortsätter valet av program och ämnen på gymnasiet att bidra till segregation och uppdelning […]

Varför idrottar flickor med utomeuropeisk bakgrund mindre än andra ungdomar?

25 mars, 2021 - Ersta Sköndal Bräcke högskola

Sverige har en väl uppbyggd idrottsrörelse med ambitionen att det ska finnas plats för alla som vill delta, ändå deltar betydligt färre flickor med utländsk bakgrund. Tidigare forskning visar att etnicitet och socioekonomiska faktorer påverkar, men är det hela förklaringen? I en ny rapport, Idrott och hälsa bland flickor, har forskare från Ersta Sköndal Bräcke […]

Barns meningsskapande i förskolan är en komplex process

24 mars, 2021 - Göteborgs universitet

Barns meningsskapande i förskolan är en komplex process där individuella, sociala och kulturella dimensioner samverkar. Därför behöver pedagogerna vara medvetna om dessa dimensioner när de planerar verksamheten. Det framkommer i en ny avhandling från Göteborgs universitet. Ann-Charlott Wank har undersökt hur det går till när barn i förskolan skapar mening i samtal, det vill säga […]

Förvaltningen av vildsvinsstammen ska effektiviseras

24 mars, 2021 - Luleå tekniska universitet

Olika aktörer har vitt skilda uppfattningar om hur vildsvinsstammen ska hanteras. I ett nytt projekt i statsvetenskap vid Luleå tekniska universitet analyseras hur olika intressen kan samordnas för att på bästa sätt förvalta en naturresurs som inte känner några administrativa gränser.

Pressinbjudan: Naturresurser för en hållbar samhällsomvandling

23 mars, 2021 - Luleå tekniska universitet

I samarbete med IVA Nord arrangerar Luleå tekniska universitet ett digitalt seminarium och panelsamtal 24 mars med bland annat forskare, företagsrepresentanter, Skogsindustrierna, Norra skog, länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten, Vattenfall och Regionen i Norrbotten och Västerbotten. Vi berättar om Luleå tekniska universitets satsning, SUN, som tar fasta på Sveriges tillgångar av malm, skog och vatten […]