Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Utvärderar världens skolsystem

23 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Ledande forskare inom utvärdering av skolsystem kommer i slutet av juni till Göteborgs universitet. Bland annat presenteras en studie från 40 länder över elevers kunskaper i samhällskunskap.
Göteborgs universitet är värd för när ett par hundra forskare i månadsskiftet juni-juli diskuterar internationellt jämförande studier vad gäller utvärdering av utbildningsväsenden i världens länder.

Världskongress om barn och hållbar utveckling i Göteborg

22 juni, 2010 - Göteborgs universitet

De yngre barnens behov förbises på många håll i världen. Ofta ses de enbart som ett bihang till familjen.
11-13 augusti är Göteborgs universitet värd för en världskongress med temat Barn, medborgare i en utmanad värld.

Engagerade medarbetare kräver konsekvent och uthållig ledning

15 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Engagerade medarbetare som vill hugga i lite extra när det gäller är drömmen för företagsledare. Men alltför få företag lyckas ta tillvara på de anställdas engagemang och idéer. En avhandling vid Göteborgs universitet visar att det krävs ett aktivt ledningsarbete och ett ömsesidigt förtroende för att bygga företag med engagerade medarbetare.

Folkhögskolorna eller tiden i otakt?

14 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Sveriges folkhögskolor har ofta varit i otakt – och ofta genom att vara föregångare.
Grupparbeten, samtals- och diskussionslektioner och problembaserad undervisning fanns på folkhögskolorna innan det övriga skolsystemet följde efter.
Men senare år visar en motsatt rörelse, där folkhögskolorna anpassar sig efter det övriga skolsystemet. Det visar en avhandling vid Göteborgs universitet.

Digitala medier förändrar villkoren för ungas språklärande

11 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Den snabbt växande tillgången på digitala medier förändrar ungas möjligheter och villkor för att lära sig språk. En avhandling vid Göteborgs universitet visar hur användningen av digitala medier erbjuder möjligheter och nya rum för interaktion och språklig produktion.

E-learning med kvalitet kräver kulturell anpassning

10 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Den snabbt växande högre utbildningen i utvecklingsländer litar i hög grad till E-learning. En avhandling från Göteborgs universitet visar hur fallgropar undviks genom kulturell anpassning.

Kan man bli matematisk?

9 juni, 2010 - Stockholms universitet

Är man antingen matematisk eller inte? Blir vi matematiska på olika sätt i olika sammanhang? I en doktorsavhandling i pedagogik, som läggs fram den 11 juni vid Stockholms universitet, visar Anna Palmer hur svårt det kan vara att skapa nya relationer till matematikämnet och att förändra synen på sig själv i förhållande till matematik.

38 miljoner till forskning om hållbar renovering

8 juni, 2010 - Formas

Det behövs miljötänkande inte bara vid nybyggnad utan även vid ombyggnad. Men hur vägs kulturhistoriska, arkitektoniska och sociala värden mot miljöhänsyn vid renovering? Hur får man aktörer att renovera energieffektivt när uppvärmningskostnaden är inbakad i månads-kostnaden? Ökad återvinning leder oftast till minskad miljöpåverkan men vilken miljöpåverkan har utsläppen från återvunnet material när de återanvänds vid ombyggnad? Om bl a detta handlar de tre projekt som Formas forskarråd beviljade medel idag.

15 miljoner kronor till hållbar utveckling av den byggda miljön – BIC 11

8 juni, 2010 - Formas

Hur kombinerar man god inomhusmiljö med energieffektivisering i bostäder och lokaler? Hur bedömer man vilka renoveringsalternativ som är bäst utifrån kriterier som estetik, energieffektivisering, innemiljö, fukt, m m? Och hur kan brukare av bostäder och lokaler formulera kvalitetskrav och säkerställa att dessa upprätthålls? Om detta handlar några av de sju projekt som Formas Forskarråd beslutade att bevilja i dag.