Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

E-learning med kvalitet kräver kulturell anpassning

10 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Den snabbt växande högre utbildningen i utvecklingsländer litar i hög grad till E-learning. En avhandling från Göteborgs universitet visar hur fallgropar undviks genom kulturell anpassning.

Kan man bli matematisk?

9 juni, 2010 - Stockholms universitet

Är man antingen matematisk eller inte? Blir vi matematiska på olika sätt i olika sammanhang? I en doktorsavhandling i pedagogik, som läggs fram den 11 juni vid Stockholms universitet, visar Anna Palmer hur svårt det kan vara att skapa nya relationer till matematikämnet och att förändra synen på sig själv i förhållande till matematik.

38 miljoner till forskning om hållbar renovering

8 juni, 2010 - Formas

Det behövs miljötänkande inte bara vid nybyggnad utan även vid ombyggnad. Men hur vägs kulturhistoriska, arkitektoniska och sociala värden mot miljöhänsyn vid renovering? Hur får man aktörer att renovera energieffektivt när uppvärmningskostnaden är inbakad i månads-kostnaden? Ökad återvinning leder oftast till minskad miljöpåverkan men vilken miljöpåverkan har utsläppen från återvunnet material när de återanvänds vid ombyggnad? Om bl a detta handlar de tre projekt som Formas forskarråd beviljade medel idag.

15 miljoner kronor till hållbar utveckling av den byggda miljön – BIC 11

8 juni, 2010 - Formas

Hur kombinerar man god inomhusmiljö med energieffektivisering i bostäder och lokaler? Hur bedömer man vilka renoveringsalternativ som är bäst utifrån kriterier som estetik, energieffektivisering, innemiljö, fukt, m m? Och hur kan brukare av bostäder och lokaler formulera kvalitetskrav och säkerställa att dessa upprätthålls? Om detta handlar några av de sju projekt som Formas Forskarråd beslutade att bevilja i dag.

30 miljoner till forskning om städer i förändring

8 juni, 2010 - Formas

Vilken effekt får de förväntade klimatförändringarna i städerna och hur kan vi mildra effekten av dessa? Vilka är drivkrafterna bakom förändringar i staden och hur utvecklar man verktyg för att mäta och beskriva effekten av sociala, ekonomiska och ekologiska förändringarna på lokal nivå? Hur hanterar vi medborgardeltagande i städernas utveckling? Det handlar de sex projekt, alla med svenska koordinatorer, som Formas forskarråd beslutade om idag.

Små barn kompetenta förhandlare

8 juni, 2010 - Göteborgs universitet

Små barn är duktiga förhandlare när det gäller vänskapsrelationer och lekens innehåll. Det visar en avhandling från Göteborgs universitet.

Örebro universitet samordnar kvalitetssatsning för skolan

7 juni, 2010 - Örebro universitet

Örebroregionen brottas med att elever i grundskolan inte når målen och har låga meritpoäng, vilket gör att det är svårt att gå vidare till gymnasiet och i förlängningen till högre utbildning. Lärarutbildningen vid Örebro universitet samarbetar med lärarförbundet och regionens skolor för att hitta lösningar – både genom att lära av varandra men också genom att ta vara på ny forskning och hitta nya vägar.

Viktiga tröskelbegrepp hjälper datastudenter

3 juni, 2010 - Uppsala universitet

Genom att fokusera mer på hur studenter upplever viktiga begrepp kan datavetenskapliga universitetsutbildningar förbereda studenterna bättre för arbetslivet. Dessa begrepp är nödvändiga för att studenterna ska utveckla en djupförståelse för programmeringen. Det har Jonas Boustedt visat i sin avhandling, som han försvarar vid Uppsala universitet 4 juni.

Sjukskrivning problematisk arbetsuppgift för många läkare

2 juni, 2010 - Karolinska Institutet

[PPRESSMEDDELANDE 2010-06-02] Hantering av sjukskrivningsärenden är en mycket vanlig arbetsuppgift bland läkare inom ett flertal olika vårdverksamheter. Men arbetet med att sjukskriva patienter upplevs ofta som problematiskt och varannan läkare anser sig behöva mer kompetens inom området. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Skolan har enorm betydelse för utvecklingen av intelligens

2 juni, 2010 - Högskolan Väst

Antalet år man gått i skola betyder dubbelt så mycket som antalet levnadsår för elevers intellektuella förmåga. En ny studie från Högskolan Väst bekräftar tidigare forskning. Begåvning är inte något en gång för alla givet. Den växer kraftigt i skolan.