Pressmeddelanden

Utbildningsvetenskap

Sjukskrivning problematisk arbetsuppgift för många läkare

2 juni, 2010 - Karolinska Institutet

[PPRESSMEDDELANDE 2010-06-02] Hantering av sjukskrivningsärenden är en mycket vanlig arbetsuppgift bland läkare inom ett flertal olika vårdverksamheter. Men arbetet med att sjukskriva patienter upplevs ofta som problematiskt och varannan läkare anser sig behöva mer kompetens inom området. Det visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet.

Skolan har enorm betydelse för utvecklingen av intelligens

2 juni, 2010 - Högskolan Väst

Antalet år man gått i skola betyder dubbelt så mycket som antalet levnadsår för elevers intellektuella förmåga. En ny studie från Högskolan Väst bekräftar tidigare forskning. Begåvning är inte något en gång för alla givet. Den växer kraftigt i skolan.

Sverige i nytt klimat – våtvarm utmaning

1 juni, 2010 - Formas

Hur påverkar och påverkas Sverige av den globala uppvärmningen? I Formas nya pocketbok ”Sverige i nytt klimat – våtvarm utmaning” presenterar cirka 40 forskare sina perspektiv på vad klimatförändringen betyder för Sverige. Boken är indelad i sex avsnitt: Klimatet och rättvisan, Sveriges klimat i förändring, Natur och bebyggelse, Klimatnytta med skogen, Energi och transporter samt Vad ska vi göra – och vem ska göra det?

Utbildning viktig när oddsen är emot

28 maj, 2010 - Linköpings universitet

Unga med utländsk bakgrund har höga ambitioner när det gäller utbildning. Ett fast arbete, försörjning och en trygg framtid är målen, och vägen dit är en bra utbildning.

1,9 miljoner kronor till ”jämställt SLU”

27 maj, 2010 - SLU

SLU får 1,9 miljoner kronor från Delegationen för jämställdhet i högskolan (DJ) för att satsa på jämställdhet inom grundutbildningen. Bakgrunden är att flera utbildningar präglas av kraftig obalans mellan könen.

Pengarna ska gå till fortbildning av dels lärare och dels personal som möter framtida studenter, samt till att utveckla metoder för att utmana könsbundna utbildningsval.

Både fasta och varierade könsmönster i barns vardag

25 maj, 2010 - Göteborgs universitet

Stötdämparna är flickor. Men i rollen som hjälpfröknar finns både flickor och pojkar.
En avhandling vid Göteborgs universitet visar att könsmönstren både är gränsöverskridande och cementerade inom förskola, förskoleklass och grundskolans tidiga år.

Satsning på kulturkompetens behövs på BVC

24 maj, 2010 - Karolinska Institutet

[PRESSMEDDELANDE 2010-05-24] Trots att Sverige idag är ett mångkulturellt land visar en ny doktorsavhandling från Karolinska Institutet att beredskapen för hur barnhälsovården ska bemöta familjer från andra kulturer är dålig. BVC-sjuksköterskorna upplever den kulturella kompetensen som otillräcklig, att riktlinjer saknas och att det är svårt att göra riskbedömningar. Samtidigt känner sig många föräldrar utsatta och är oroliga att bli missbedömda.

En bra chef ger god hälsa på jobbet

19 maj, 2010 - Mälardalens universitet

Nu är det vetenskapligt bevisat. En bra chef ökar chansen till att du och dina arbetskamrater upplever en bättre hälsa och har lägre sjukfrånvaro. Det visar en undersökning inom ämnet folkhälsovetenskap vid Mälardalens högskola. Undersökningen är den hittills största som har gjorts i ämnet i Sverige och bygger på enkätsvar från 10 000 kommunanställda inom vård och omsorg i totalt 60 kommuner.

Så påverkas skolämnet historia av lärarens intresse

17 maj, 2010 - Umeå universitet

Lärarnas personliga intresse för historia påverkar skolämnet mer än formella styrdokument, det framgår i en ny avhandling från Umeå universitet. Elever och lärare har liknande tankar om det förflutna och om historia.

Barnen som utmanar skolan

17 maj, 2010 - Linköpings universitet

I Sverige har vi ”en skola för alla”, ja, men inte för stökiga utåtagerande barn. De avskiljs och placeras i särskilda verksamheter, verksamheter som trots ofta hängiven och hårt arbetande personal inte ger de önskade resultaten. Barnen återanpassas inte till samhället.