FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet.

FOI har ungefär 1100 anställda. Cirka 900 av dessa är forskare på akademisk nivå, varav ca 40 procent är disputerade. På FOI arbetar både fysiker, kemister, civilingenjörer, samhällsvetare, matematiker och filosofer med forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier.

Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen.

FOI är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet, men merparten av verksamheten är uppdragsfinansierad. Våra största uppdragsgivare är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, regeringskansliet, kommuner och företag inom främst krisberedskaps- och säkerhetsområdet.

FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder och deltar flera EU-finansierade -projekt. FOI:s forskning och utveckling sker både i ett långsiktigt perspektiv för kunskapsuppbyggande verksamhet och i mer kunskapstillämpande verksamhet. Vår forskning och utveckling, analyser och studier möter alltid behov som våra uppdragsgivare har.

FOI – Vi forskar för en säkrare värld.

Adress:

FOI, 164 90 STOCKHOLM

Telefon:

08-555 030 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

GD Jens Mattsson

URL:

http://www.foi.se

Presskontakt

Namn:

Maria Hugosson Bygge

Telefon:

073 371 3838

Mobil:

073 444 7755