Forskningsmiljön på KMH

Nationella och internationella externfinansierade forskningsprojekt och ett högre seminarium för forskning i musik är viktiga delar av vår forskningsmiljö och vi arbetar aktivt med att utveckla forskningsdriven undervisning.

Den vetenskapliga och den konstnärliga forskningen korsbefruktar varandra samtidigt som de separat har bäring på så många andra forskningsområden och kan bidra till utveckling och förbättring av bland annat människors hälsa, välbefinnande och lärande. Dessutom kan forskning i musik bidra till utveckling av nya tekniska lösningar, produkter och insikter.

Konstnärlig forskning

Konstnärlig forskning i musik ger musikern – i bred mening inkluderande all professionell musikutövning – möjlighet att utifrån sin speciella kompetens inhämta kunskap som kan appliceras såväl inom ett konstnärligt fält som i ett bredare sammanhang.

Ett konstnärligt forskningsarbete kan vara en del av både metod och resultat och innefatta en gestaltande process, i vilken intuition, hantverksskicklighet, samarbete och kontextualisering med mera ingår och samverkar.

Musikalisk forskning kan röra till exempel interpretation och analys av musikaliska verk, uppförandepraxis samt historiska sammanhang. Konstnärlig forskning i musik har förutom de rent konstnärliga perspektiven använts för att undersöka frågor om bland annat hälsa, jämställdhet/genus, teknikutveckling, psykologi, människa-maskin interaktion och kreativa samarbeten.

Att konstnärliga uttryck och konstnärlig praktik har en kunskapsdimension som är jämförbar med andra kunskapsområden är numera en etablerad tanke i Sverige. Sedan början av 2000-talet finns det konstnärlig forskning i de flesta konstnärliga discipliner, och denna forskning är ofta tvärdisciplinär till sin natur.

Musik är ett av de största, och också äldsta, ämnena inom fältet och den metodologiska och teoretiska spridningen är numera förhållandevis stor.

Forskarutbildning med inriktning mot konstnärlig forskning har bedrivits sedan 1990-talet och 2010 fick Sverige en doktorsexamen i konstnärlig forskning.

Vetenskaplig forskning

Forskning i musik har även genererat det tvärvetenskapliga forskningsämnet musikpedagogik, som studerar alla former av musikaliskt lärande, inklusive ramar, förutsättningar, traditioner och villkor som styr situationer där musik utgör innehållet i läroprocesserna.

Utgångspunkten för problemställningar som behandlas är sammanhang där musik ingår i uppfostran, utbildning eller undervisning.

Ett annat fält inom den musikpedagogiska forskningen på KMH är musikterapi.

Adress:

Telefon:

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

URL:

Presskontakt

Namn:

Marie Halling

Telefon:

Mobil: