RISE Research Institutes of Sweden

RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor bidrar vi till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle. Våra 2 700 medarbetare driver och stöder alla typer av innovationsprocesser. RISE är ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder unik expertis och ett 100-tal test- och demonstrationsmiljöer för framtidssäkra teknologier, produkter och tjänster.

 

 

Forskning och innovation
Tillämpad forskning och innovation är RISE kärnverksamhet. Vi arbetar utmaningsdrivet i såväl offentligfinansierade projekt, som i direkta uppdrag från industri eller offentlig sektor. I samverkan med våra kunder och partners tar vi fram nya lösningar på både gemensamma utmaningar och unika problem. Vi samarbetar med universitet och högskolor, exempelvis i projekt finansierade av EU eller Vinnova. Vi har teknisk expertis, är en oberoende aktör och har god inblick i näringslivets villkor, vilket ger goda förutsättningar att koordinera och driva komplexa forsknings- och innovationsprojekt.

Expertkonsultation  
RISE har experter inom ett brett fält av tekniska discipliner och andra kompetenser nödvändiga för en lyckad innovationsprocess. Kunskapen kan nyttjas för tvärdisciplinära angreppssätt eller som spetskompetens. Vi har ledande expertis inom framtidskritiska områden som digitalisering, mobilitet, hållbara städer och samhällen, Life Science och energi och biobaserad ekonomi. Vi är Sveriges NMI, Riksmätplats.

Teknisk utvärdering och verifiering
Verifiering av produkter, processer eller tjänster är en viktig del i utvecklingsprocesser och för att säkerställa överensstämmelse med kravspecifikationer och standarder. RISE är en internationellt ledande partner för näringsliv och offentliga aktörer inom teknisk utvärdering och verifiering. Vi är ackrediterade för ett stort antal metoder och standarder och  erbjuder teknisk utvärdering och experttjänster på områden där internationella standardiserade metoder ännu inte finns framme.

Test- och demonstrationsanläggningar
RISE äger och är partner i ett 100-tal unika testbäddar och demonstratorer (RISE T&D) öppna för industri, akademi, SME och offentlig sektor. Det är en unik infrastruktur för forskning och utveckling i labb- och pilotskala. Här kan framtidens produkter och processer skalas upp och testas under verkliga betingelser. En RISE T&D-anläggning kan användas på olika sätt; för direkta konfidentiella uppdrag, deltagande i FoU-projekt tillsammans med fler aktörer eller medverkande i nätverk.

Prototyper och pilotproduktion
Prototyper och produktion i mindre skala är viktiga steg för både startup-företag och mogna företag. RISE erbjuder kunskap och infrastruktur för att utveckla funktionella prototyper och pilotproduktion inom ett flertal områden.

Certifiering
RISE erbjuder tjänster som ger företag marknadstillträde. Det sker genom verifieringar och certifieringar för ledningssystem, maskiner, personer, produkter och produktionslinjer. Vi samverkar med flertalet branscher med internationella standarder, nationella föreskrifter och branschers kriterier som grund. RISE har också ett eget certifieringsmärke, P-märket. Vi ger teknisk hjälp till kunder som ska CE-märka och deklarera sin produktprestanda.

Tjänstedesign och designprocesser
Tjänstedesign och designmetodik blir allt viktigare för näringsliv och offentlig sektor för utveckling av nya tjänster eller ny funktionalitet. Med designmetodik analyserar och visualiserar vi användarnas sammanhang, beteende och drivkrafter och utvecklar anpassade lösningar i nära samverkan med våra kunder. Ofta behöver processerna ske bransch- och sektorsövergripande i gränslandet mellan innovation, forskning och affärsutveckling.

Innovationsstöd för små och medelstora företag
En stor utmaning för många företag är en strukturerad innovationsprocess och att säkerställa tillgången till tvärsektoriell kompetens. Genom RISE Småföretagskontor kan små- och medelstora företag få anpassad support. Vi hjälper företag i olika utvecklingsfaser med ett anpassat stöd för just deras idéer, behov eller problem. Vi bevakar regionala och nationella finansieringsmöjligheter inom RISE kompetensområden. Genom Enterprise Europe Network hjälper vi företag att nå ut med teknik och innovation i Europa. Via EUSME-support 2020 kan företag få rådgivning kring EU-finansiering.

 

Adress:

Box 857, 501 15 BORÅS

Telefon:

010 - 516 50 00

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

vd Pia Sandvik

URL:

http://www.ri.se

Presskontakt

Namn:

Niklas Jälevik

Telefon:

Mobil:

072-727 53 14