Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem.

SiS uppdrag är att ge de ungdomar och vuxna som vårdas på någon av institutionerna bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet. Placeringen sker på socialtjänstens uppdrag och efter beslut i förvaltningsrätten.

SiS tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård. SiS hör till socialdepartementets verksamhetsområde.

Vård av unga på särskilda ungdomshem

SiS särskilda ungdomshem tar emot ungdomar med psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet. Ungdomshemmen vårdar ungdomar enligt LVU (lag med särskilda bestämmelser om vård unga). Det finns 24 särskilda ungdomshem med drygt 600 platser för akutplacering, utredningsplacering och behandlingsplacering. De flesta platserna är låsbara. Vården och behandlingen utgår från de enskilda ungdomarnas behov.

Missbruksvård på LVM-hem

Drygt tusen män och kvinnor blir varje år tvångsomhändertagna med stöd av LVM (lag om vård av missbrukare i vissa fall) och placerade på något av SiS LVM-hem. SiS har elva LVM-hem med drygt 300 platser för abstinensbehandling, motivationsarbete eller utslussning. Syftet med LVM-vården är att avbryta ett livshotande missbruk och motivera klienten till behandling under frivilliga former. Vården varar högst sex månader och ska så snart som möjligt övergå till vård i öppnare former.

Sluten ungdomsvård

Ungdomar som begår allvarliga brott när de är i åldern 15 till 17 år kan av domstol bli dömda till sluten ungdomsvård i stället för till fängelse, enligt lagen om verkställighet av sluten ungdomsvård (LSU). Det är ett tidsbestämt straff som ungdomarna avtjänar på speciella avdelningar på våra ungdomshem. Den maximala strafftiden är fyra år. Kommunernas socialtjänst har det övergripande ansvaret för de ungdomar som har blivit dömda till sluten ungdomsvård.

SiS finansierar forskningsprojekt

Forskning och utveckling har en framskjuten plats inom SiS. Myndigheten finansierar en rad forsknings-, utvecklings- och utbildningsprojekt som ska förbättra vården och höja personalens kompetens. SiS har ett vetenskapligt råd som hjälper myndigheten att granska och bedöma forskningsansökningar.

Adress:

Box 30224 104 25 Stockholm

Telefon:

010-4534000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

GD Kent Ehliasson

URL:

http://www.stat-inst.se

Presskontakt

Namn:

Stefan Hell Fröding

Telefon:

08-453 40 56

Mobil:

070-605 5681