Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

I Vetenskapsrådets uppdrag ingår att:

 • fördela medel till forskning,
 • identifiera forskningsområden för strategiska satsningar i samråd med andra forskningsfinansiärer,
 • arbeta med analys, utvärdering och strategiska frågor som rör forskning och forskningsfinansiering i ett nationellt och internationellt perspektiv,
 • främja kommunikation mellan forskare inom olika områden, och mellan forskare och det övriga samhället,
 • främja mång- och tvärvetenskaplig forskning,
 • göra forskningsresultat tillgängliga och se till att de når de områden i samhället där de kan komma till nytta, till exempel inom utbildning, sjukvård och i näringsliv,
 • ge råd till regeringen i forskningspolitiska frågor,
 • sträva efter ökat nationellt och internationellt samarbete och utbyte inom forskningssamhället,
 • ha ett övergripande ansvar för frågor som rör etiska krav på forskningen,
 • verka för jämställdhet mellan kvinnor och män i forskarsamhället,
 • öka förståelsen för grundforskningens betydelse i samhället.

 

Adress:

101 38 Stockholm

Telefon:

08 - 546 44 000

Myndighetschef (Rektor/VD/GD):

Katarina Bjelke

URL:

http://www.vr.se

Presskontakt

Namn:

Marlene Truedsson

Telefon:

08-546 441 20

Mobil:

Kopplas vidare