Totalt inkom cirka 350 ansökningar och ett 90-tal av dessa beviljades. Cirka 24 procent av dem som fick medel var kvinnor, något mer än andelen kvinnliga sökande (22 %). Unga forskare, det vill säga forskare vars disputation inte är äldre än fem år, fick 29 procent av bidragen, något mer än andelen unga bidragssökande (23 %). Dessutom tillkommer flera projekt med doktorander.

Med biologisk mångfald menas variationsrikedomen inom och mellan arter och bland ekosystem. Forskningen kan avse såväl naturmiljöer som brukade eller bebyggda miljöer inom Formas ansvarsområden. Förutom naturvetenskaplig forskning finansieras även samhällsvetenskaplig forskning om organisation, styrmedel och aktörer av betydelse för den biologiska mångfalden.

Regeringen beslutade i höstas att göra en specialsatsning på forskning om biologisk mångfald på totalt 400 miljoner kronor. Formas tilldelades 250 miljoner extra för perioden 2002-2004 och resterande fördelas mellan Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet. Samtidigt planerar Formas,
Naturvårdsverket och Vetenskapsrådet en gemensam informationssatsning på programmet biologisk mångfald på cirka 4 miljoner kronor.

Ytterligare 30 miljoner kommer att fördelas av Formas styrelse i juni till stöd för nationella samlingar av betydelse för forskningen inom biologisk mångfald för perioden 2002-2004. Dessutom utlyser Formas 10 miljoner årligen 2003-2006, till unga forskare inom miljöområdet och forskarskolor inom området ekologisk hållbar utveckling. Sista ansökningsdatum är 24 maj. Se www.formas.se

För mer information om de olika projekten hänvisas till programchef Hans-Örjan Nohrstedt, tel 08-775 40 16.