Per Norling, projektledare och professor i företagsekonomi vid Karlstads universitet, förklarar.

– Senare års marknadsförändringar visar att det blir allt svårare att åstadkomma särskiljning av produkter och en lönsam marknadsposition genom att enbart tillhandahålla konkurrenskraftiga varor. För att företaget skall kunna hävda sig väl på marknaden krävs ett helhetsperspektiv. Företag och kund kan då ses som en enhet med ett gemensamt mål att åstadkomma ett värdeskapande där båda är vinnare. Då får vi ett samarbete mellan två eller flera parter där varudelar, tjänstedelar och olika IT/kommunikationsdelar knyts ihop till en s k funktionell produkt.

Undersökningar som gjorts i Sverige på senare tid visar att det finns ett stort behov av forskning om hur funktionella produkter kan utvecklas och om hur företag kan organiseras och ledas för att kunna leva upp till önskemålet att fungera som tillhandahållare av funktion.

– De kunskapsbidrag som så här långt kommit från forskningen inom t ex integrerad produktutveckling (IPD) och tjänsteutveckling ser vi som värdefulla bidrag, men de räcker inte, påpekar Per Norling.

Projektets syfte är att i samarbete med två företag som har kommit långt inom området (Volvo Aero och SKF), vidareutveckla teorier, modeller och praktiska verktyg för framtagning av funktionella produkter. Totalt satsas 4,8 mkr – KK-stiftelsen bidrar med 2,4 mkr medan de medverkande företagen står för den motfinansiering som KK-stiftelsen kräver, i det här fallet sammanlagt 2,4 mkr. CTF tar direkt emot 1,8 mkr och kommer bl a att anställa en doktorand och knyta ytterligare sex personer till projektet.

Mer information: Per Norling, professor, tfn 054-700 15 67, e-post Per.Norling@kau.se
Pressmeddelandet lämnat av Camilla Jansson, Informationsavdelningen, tfn 054-700 10 95.

Presskontakt:

Jonas Brefält

Telefon:

Mobil:

0733019805