– Sverige och Finland är båda stora och viktiga skogsnationer och det är glädjande att vi nu fått till stånd det här samarbetet. Vi hoppas att det ska bidra till att stärka träråvarans ställning som ekologisk hållbart material och leda till ytterligare forskningssamverkan i ett bredare EU- perspektiv, säger Lisa Sennerby Forsse, Formas huvudsekreterare.

Syftet med programmet är bland annat att skapa en kunskapsbas för utveckling av innovativa produkter baserade på skogsråvara samt att öka överföringen av ny kunskap och teknik till användare. Programmet ska främja multidisciplinär forskning och omfattar bilaterala forskningsprojekt, nätverksbyggande mellan forskargrupper samt gemensamma programaktiviteter som seminarier, informationsinsatser m m. De projekt som syftar till nyskapande och som består av personer från båda länderna prioriteras. I ett första skede är huvudfinansiärerna Formas, Finlands akademi samt Finlands Jord- och skogsbruksministerium. Tekes bidrar med medel när så är befogat.

Utlysta temaområden omfattar forskning om Träets råvaruegenskaper, dessas utveckling och variation samt Skötselmetoder för förbättring av träråvarans materialegenskaper. Ett tredje område med senare utlysning gäller Modifiering och förädling av träråvaran till innovativa och ekologiskt hållbara produkter.

För mer information se www.formas.se/docs/soka_anslag/utlysning_ww.htm eller kontakta Hans-Örjan Nohrstedt, programchef, tel: 08 775 4016 eller e-post: hans-orjan.nohrstedt@formas.se