Av resultatet framgår att 30-talets dialogiska och kunskapserbjudande program visar stor tilltro till lyssnarbarnen som kompetenta och ansvarsfulla. På 40-talet förbyts detta mot en auktoritär lydnadspedagogik. 50-talets mångfacetterade hälsoprogram utgör en blandning av auktoritära och dialogiska program och alltfler erbjuder ett indirekt lärande i gestaltningar och reportage.

På 30-talet framställs både flickor och pojkar som goda förebilder, medan i senare program flickor marginaliseras och de flesta program handlar om pojkar. På 50-talet framställs tonårsflickor negativt, medan pojkar framställs positivt. Tvärtom är det med de yngre barnen på 40- och 50-talet: pojkar framställs negativt och flickor positivt – i den mån flickor över huvudtaget förekommer.

Avhandlingen är av värde för pedagoger, läromedelsproducenter och andra intresserade av mediehistoria, retorik och olika former för påverkan. Titti Forsslund har mångårig erfarenhet av produktion, forskning, utveckling och utvärdering av utbildningsprogram inom radio och television.

Doktorsavhandlingens titel: Frisk och Stark med Skolradion. Pedagogik och retorik i hälsoprogram 1930-1959

Disputationen äger rum fredag 8 november kl. 13.00 i sal J218, Lärarhögskolan i Stockholm, Rålambsvägen 30. Opponent är lektor Karin Stigbrand, Södertörns högskola

Titti Forsslund kan nås på 070-640 72 04 (fram till disputationen), 0498-25 99 84 (efter disputationen).

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: