Totalt fördelades 330 miljoner kronor till projekt som pågår i ett till tre år. Av dessa 330 miljoner kronor utgörs 69 miljoner kronor av en satsning på forskning om ekologisk produktion under tre år som riksdagen avsatt särskilda medel till.

En knapp tredjedel av de som beviljades medel var kvinnor och en lika stor andel av de sökande var kvinnor. Ungefär en femtedel av de beviljade projekten hade unga forskare som sökande. En tredjedel av anslagen går till Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och cirka 10 % till var och en av följande, Chalmers tekniska högskola, Kungliga tekniska högskolan, KTH, Lunds universitet, Uppsala universitet, och Umeå universitet.

Dessutom beslutade Formas styrelse om planeringsbidrag till forskare inom den satsning som Formas gör på ämnesövergripande forskning, Risker och riskbedömningar, Stadsmiljö och hållbar stadsutveckling samt Ekonomi för ett hållbart samhälle. Satsningen är på totalt 18 miljoner kronor per år under åren 2001 till 2003.

Formas stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Formas främjar en ekologiskt hållbar tillväxt och utveckling i samhället, mång- och tvärvetenskaplig forskning samt internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Rådet ansvarar vidare för information om forskning och forskningsresultat.

För mer information kontakta huvudsekreterare Lisa Sennerby Forsse 08-775 4066.

Presskontakt:

Elisabet Blomberg

Telefon:

08 775 40 04

Mobil:

072-233 40 04