– En målsättning med den här utlysningen har varit att ge möjligheter för forskare och industri att delta i multilaterala och europeiska samarbetsprojekt inom hållbar renovering av bebyggelsen, säger Anna Ledin, huvudsekreterare på Forskningsrådet Formas. Vi ville också se vilka administrativa hinder som finns och se hur ett samarbete kan fungera såväl praktiskt som juridiskt mellan flera länder. Och hittills har det gått mycket bra.

Totalt kom åtta ansökningar in varav sex med svenska deltagare. Fem projekt beviljas medel. Medverkande länder är Finland, Norge, Rumänien, Sverige, Danmark, Österrike, Schweiz, Belgien och Frankrike. Totalbudgeten är 3 800 Euro per år i tre år, varav Forskningsrådet Formas står för 500 000 Euro per år vilket avser svenska forskare.

Formas ingår tillsammans med Byggsektorns InnovationsCentrum (BIC) och Energimyndigheten som svenska deltagare i ett ERAnet för byggforskning, Eracobuild. Eracobuild är ett nätverk av nationella forskningsfinansiärer och -administratörer och fokuserar på forskning för att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av byggande och förvaltning av byggnader. Forskningsfinansiärer från ett tjugotal EU-länder ingår. Ett ERA-net är ett samverkansprojekt mellan forskningsfinansiärer och administratörer av forskningsprogram i olika EU-länder.

De projekt som beviljades medel av Formas idag:

Hållbara byggprodukter och material för renovering.
David Bendz, Statens geotekniska institut , SGI. 2010-256, Totalt belopp: 1017 000 kronor för åren 2010 till 2012. david.bendz@swedgeo.se . I projektet ingår även Danmark och Finland.

Strategier för integrerad hållbar renovering av bostadsbestånd: Fokus på perioden ”folkhemmet”
Liane Thuvander,Chalmers.2010-252. Total belopp: 2 458 000 kronor för åren 2010 till 2012 liane.thuvander@chalmers.se . I projektet ingår även Österrike och Schweiz.

Styrmedel och incitament för energiefektiv renovering i byggnader.
Lena Neij, 2010-254, Lunds universitet, Totalt belopp: 1 254 000 för åren 2010-2012
lena.neij@iiiee.lu.se, www.iiiee.lu.se . I projektet ingår även Danmark, Rumänien, Finland och Schweiz.

För mer information:
Eracobuilds hemsida på Formas webb: www.formas.se/formas_templates/Page____3812.aspx

Conny Rolén, conny.rolen@formas.se
Emilie von Essen, emilie.von.essen@formas.se