Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja sammantaget tretton projekt bidrag för praktiknära skolforskning

Ordinarie utlysning

På STUDS! Praktiknära Återkoppling – Studie av Teater-, Undervisning och Dans-Situationer. Projektledare: Pernilla Ahlstrand, fil.dr, Göteborgs universitet

Att utveckla undervisning från årskurs 1-elevers uppfattningar om samhällsfunktioner. Projektledare: Klas Andersson, fil.dr, Göteborgs universitet

Problemsituationer, lärandemodeller och undervisningsstrategier (PLUS) – design av ett professionsstöd för yngsta elevernas förståelse av positionssystemet. Projektledare: Inger Eriksson, professor, Stockholms universitet

Vilken betydelse har förskolans kvalitet för barns kunskapsutveckling i förskoleklass? Projektledare: Linda Forssman, docent, Uppsala universitet

Ta till sig och producera text via assisterande teknik – ett alternativ till att läsa och skriva för elever i grundsärskolan. Projektledare: Linda Fälth, fil.dr, Linnéuniversitetet

Modersmål, minoriteter och språklig heterogenitet: Undervisningsformer och praktiker i förskola och skola med fokus på litteracitet (MMS). Projektledare: Carla Jonsson, professor, Umeå universitet

Lärares metakunskap och bedömningspraktik i digitala, multimodala lärmiljöer. Projektledare: Petra Magnusson, fil.dr, Högskolan i Kristianstad

Att göra matematik och naturvetenskap relevant inom undervisning för hållbar utveckling: Didaktiska modeller för undervisning för barn i yngre åldrar. Projektledare: Lovisa Sumpter, fil.dr, Stockholms universitet

Utforskande och fördjupande textsamtal. Effekter av en intervention för att utveckla kvaliteten på lärarledda samtal om komplexa skönlitterära texter. Projektledare: Michael Tengberg, professor, Karlstads universitet

Hur kan lärare i naturvetenskap för yngre åldrar ges möjligheter att bättre stödja elever från icke-akademiska bakgrunder med svenska som andraspråk? Projektledare: Per-Olof Wickman, professor, Stockholms universitet

Extra utlysning med inriktning på vuxenutbildning

Utveckling av metoder för återkoppling som stödjer vuxnas matematiklärande. Projektledare: Yvonne Liljekvist, docent, Karlstads universitet

Visuella resurser i språkundervisning inom sfi och särskild utbildning för vuxna. Projektledare: Jenny Rosén, docent, Stockholms universitet

Läsinterventioner i svenska språket för nyanlända vuxna. Projektledare: Idor Svensson, professor, Linnéuniversitetet

2021 års ordinarie utlysning och extra utlysning

Vår forskningsprofil

________________________________________________________________________________________

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Presskontakt:

Eva Grönlund

Telefon:

08-523 29 802

Mobil:

073-257 38 02