Anna Jacobzon och Albin Dahlin Almevall tilldelas 2023 års stipendium till minne av Elisabeth Holmgren för forskning som bidrar till förbättring av hälso- och sjukvårdens verksamhet och som ger nytta för patienten.

Som landstingsdirektör arbetade Elisabeth Holmgren för att bygga broar mellan akademin och landstingets verksamhet inom områdena förbättringskunskap, utbildning och forskning. Syftet med stipendiet, som nu delas ut för sista gången, är att stimulera till kunskapsutveckling i samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet. Stipendiet går till en person anställd inom Region Norrbotten eller Luleå tekniska universitet, som deltagit i ett forskningsprojekt eller gjort ett examensarbete på magister- eller masternivå med anknytning till Luleå tekniska universitet.

Stipendierna på 35 000 kronor vardera delades ut på universitetets prisceremoni den 9 november 2023 av Johanna Törmä, forsknings- och utbildningschef på Region Norrbotten och Sebastian Gabrielsson, prodekan för den filosofiska fakulteten på Luleå tekniska universitet.

Stipendium till minne av Elisabeth Holmgren går till Albin Dahlin Almevall för sin forskning ”Hälsosamt åldrande och välbefinnande hos äldre personer i Norra Sverige” med följande motivering:

”Ökningen av en allt äldre befolkning är en global trend där Norra Sverige är ledande i den demografiska utvecklingen. En ökad livslängd kan bidra till fler friska år i hög ålder samtidigt som frekvensen av sjukdom, funktionsnedsättning och ensamhet kan öka, vilket inverkar på välbefinnande bland de äldsta åldersgrupperna.

Albin Dahlin Almevall har i sin forskning undersökt en population i åldersgruppen 80+ i norra Sverige, den åldersgrupp som har sett den största tillväxten de senaste decennierna. Genom studien Silver-MONICA har han identifierat faktorer viktiga för ett hälsosamt åldrande. I avhandlingsarbetet framkom flera subjektiva aspekter såsom självständighet och oberoende som avgörande för välmåendet. Vikten av fysisk aktivitet i denna åldersgrupp belystes där bevisen stödjer budskapet att ”det är aldrig för sent för att börja”.

Studierna har bedrivits i nära samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet och är ett lysande exempel på hur samverkan mellan akademi och verksamhet kan bli till nytta för såväl regionens medborgare som medarbetare inom hälso- och sjukvården. Forskningsresultaten har fått bred spridning nationellt, med stort intresse från media och den allmänna befolkningen då resultaten upplevs vara högst relevanta med tanke på Region Norrbottens demografiska utmaningar.”

– Det är jätteroligt och på olika sätt betydelsefullt att motta stipendiet, dels som en bekräftelse att det finns ett värde i den forskning som jag gjort under mina forskarstudier, men viktigast är nog att det uppmärksammar forskningsområdet och att jag kunnat bidra till detta. Att uppmärksammas genom att tilldelas stipendiet kommer definitivt vara en byggsten i min fortsatta forskningsgärning, och möjlighet att få fortsätta bedriva forskning kring just åldrande och äldre som jag ju har ett stort intresse av och ser kommer vara ett viktigt forskningsområde framöver, säger Albin Dahlin Almevall, forskningssamordnare Region Norrbotten samt postdoktoral forskare Umeå Universitet, tidigare doktorand vid Luleå tekniska universitet.

Stipendium till minne av Elisabeth Holmgren går till Anna Jacobzon för sin forskning ”Föräldrars erfarenheter av föräldrastöd från BVC-sjuksköterskor under barnets första tre år och föräldrars erfarenheter av strategier för att få en positiv amningsupplevelse och sömnsituation i familjen” med följande motivering:

”Anna Jacobzon har i sin forskning studerat föräldrars erfarenheter av föräldrastöd från BVC-sjuksköterskor under barnets första tre år. Forskningen har bidragit till ny kunskap om ett familjecentrerat förhållningssätt där föräldrar och BVC-sjuksköterskor möts i ett partnerskap.

Det stöd som föräldrar erhåller har betydelse för barnets fortsatta liv och hälsa. Forskningen har bidragit till att belysa hur rådgivning och stöd upplevs av föräldrar. Forskningen visar att ett familjecentrerat förhållningssätt där rådgivning och stöd utgår från barns och föräldrars behov kan stärka föräldrars tilltro till sitt föräldraskap.

Studierna har bedrivits i nära samverkan mellan Region Norrbotten och Luleå tekniska universitet och är ett ännu lysande exempel på hur samverkan mellan akademi och verksamhet kan bli till nytta för såväl regionens medborgare som medarbetare inom hälso- och sjukvården.”

– Jag blev väldigt glad och känner mig hedrad att motta stipendium till minne av Elisabeth Holmgren. Stöd till nyblivna föräldrar är viktigt och ligger mig varmt om hjärtat. Att som doktorand få möjlighet att genomföra studier som dessa är både lärorikt och inspirerande. Jag hoppas att det här stipendiet kan uppmärksamma resultaten från vår forskning och i framtiden komma till nytta för föräldrar som besöker BVC, säger Anna Jacobzon, universitetsadjunkt och doktorand på institutionen för hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet.

Kontakt: Anna Jacobzon, universitetsadjunkt och doktorand vid Luleå tekniska universitet, tel. 0920-492084, epost: anna.jacobzon@ltu.se.
Albin Dahlin Almevall, forskningssamordnare på Region Norrbotten, epost: albin.dahlin.almevall@associated.ltu.se

För pressfrågor: Linda Nilsson, kommunikatör vid Luleå tekniska universitet, 0920-49 35 02 , linda.1.nilsson@ltu.se

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.
Läs mer på www.ltu.se och följ oss gärna på Twitter: @LTUniv och LinkedIn

Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920 49 21 28
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se