Det förloppet – som alltså skedde för 1.270 miljoner år sedan – beskrivs i Håkan Mattssons doktorsavhandling Magnetic anisotropy and Paleomagnetism of Precambrian rocks in the Fennoscandian Shield, med vilken han disputerar den 30 november. Avhandlingen är en studie av hur delar av Sveriges berggrund bildats och hur berggrunden efter sitt bildande utsatts för deformation på grund av olika geologiska händelser.

Genom att med mycket känsliga instrument mäta hur magnetiska mineralkorn ligger orienterade i bergarter kan man bestämma till exempel i vilken riktning en magma som trängt in i en spricka har flutit eller i vilken grad och riktning en bergart utsatts för stark deformation.

I doktorsabhandlingens första del har Håkan Mattsson studerat en 200 kilometer lång deformationszon som sträcker i nordnordvästlig riktning från Edsbyn i söder upp mot Östersund i norr. Syftet är att karaktärisera typen av deformation och dess ålder. Resultaten visar att zonen sannolikt bildades i samband med att Sveriges berggrund för cirka 1.800 miljoner år sedan utsattes för ett kraftigt tryck från sydsydväst – möjligen kopplat till en kollision mellan vår kontintent och en annan okänd kontinent.

Avhandlingens andra del beskriver ovan nämnda ”skilsmässa” mellan Sverige och Grönland.

Håkan Mattsson är född i Skinnskatteberg och tog sin filosofie magisterexamen i fysik vid Uppsala universitet 1996. Samma år anställdes han som doktorand vid Luleå tekniska universitet och presenterade sin licentiatuppsats i tillämpad geofysik år 2000.

Upplysningar: Håkan Mattsson, tel 0920- 22 16 02, Hakan.Mattsson@sb.luth.se

Presskontakt:

Katarina Karlsson, Sofia Stridsman

Telefon:

0920-492128, 0920-493625

Mobil: