Varmare klimat kan i framtiden leda till att södra Sahara grönskar, med ändrad vegetation och minskad stoftspridning. Forskare vid Meteorologiska Institutionen vid Stockholms universitet har funnit att tropiska cykloner historiskt har blivit fler och allvarligare som en följd av detta.

Tropiska cykloner som drabbar bebyggda områden orsakar stor förödelse med skador för miljonbelopp och förlust av människoliv. På Meteorologiska Institutionen vid Stockholms universitet (MISU) har forskare genomfört en serie modellsimuleringar av en tidigare varm period för cirka 6.000 år sedan, under mitten av holocen. Klimatförändringar medförde att ökenområdet Sahara då var ett grästäckt och fruktbart område, med mindre stoftutsläpp. Ändringar i jordens omloppsbana ledde till mycket starkare solinstrålning på norra halvklotet med kraftigare monsuner som en följd.

Tidigare forskning om tropiska cykloners känslighet vid historiska klimatförändringar har enbart undersökt effekten av ändrad solinstrålning. I den här studien undersöks dessutom vilka återkopplande effekter ett grönskande Sahara har på bildandet av tropiska cykloner.

– Vi ser att ett grönare Sahara, med minskad stoftutspridning och förändrad markvegetation, medför gynnsamma förhållanden för att tropiska cykloner ska bildas, berättar Francesco S.R. Pausata, forskare vid MISU.

Ett grönskande Sahara stärker dessutom den västafrikanska monsunen, vilket i sin tur utlöser en förändring i atmosfärens cirkulation som ökar cyklonaktiviteten i hela tropikerna.

– Vår studie visar att det är nödvändigt att ta hänsyn till det gröna Sahara och till stoftutspridning vid simuleringar av historiska klimatförändringar. Därför bör förändringar i markvegetation också finnas med i modeller för framtida klimatförändringar, avslutar Francesco S.R. Pausata.

Artikeln har publicerats i tidsskriften PNAS, National Academy of Sciences.

För ytterligare information:

Francesco S.R. Pausata, Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet. Tfn: 072-14 74 339, e-post: francesco.pausata@misu.su.se

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen. Hos oss är drygt 34 000 studenter, 1 700 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området. www.su.se

Presskontakt:
Presstjänsten
Telefon:
08-16 40 90
Epost:
press@su.se