Dessa frågor studerar Mike Winnerstig i sin avhandling, som han i dagarna lägger fram vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Tidigare forskning har tenderat att utgå ifrån att antingen geopolitiska eller idealistiska orsaker dominerar utformandet av amerikansk politik. Man har också antagit att republikanska administrationer tenderat att stå för geopolitiken, medan de demokratiska baserat sin politik på mer liberala, ideologiska värderingar.
Mike Winnerstig visar dock i sin avhandling att både geopolitiska och liberala faktorer spelat en synnerligen stor roll för politiken under hela undersökningsperioden (1981-1997) och att detta inte varierat på grund av administrationens partitillhörighet. Således har de centrala målen för USA i Europa både varit militärt maktbalansorienterade och strävat efter en ”demokratisk fred”. Medlen för att uppnå detta har både varit militär styrkeuppbyggnad och demokratiseringsstödjande åtgärder. Den geopolitiska dimensionen av den amerikanska politiken dock fått större ekonomiska resurser, men en del av denna – t.ex. beslutet om NATO:s utvidgning 1997 – genomfördes primärt av demokratifrämjande skäl. På grund av dessa dubbla dimensioner har också USA:s hållning till EU:s framväxande militära kapacitet varit dubbeltydig, men alltid innehållit förbehållet att NATO under amerikanskt ledarskap fortsatt skall vara den dominerande försvarsalliansen i Europa. Detta i kombination med det hårda ryska motståndet mot NATO:s utvidgning gör att det ännu är svårt att se europeisk säker-hetspolitik som något i grunden förändrat och reformerat.

Avhandlingens titel: A World Reformed? The United States and European Security from Reagan to Clinton

Disputationen äger rum fredag 2 februari kl. 10.00 i hörsal 6, hus D, Södra huset och oppo-nent är docent Erik Beukel, Syddansk Universitet, Odense

Mike Winnerstig når på adress FOI 13, 172 90 Stockholm, tfn 08-55 50 38 54, e-post mike.winnerstig@sto.foa.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: