Jenny Wikström har studerat ångest och uppmärksamhet för negativa ord. i fyra experimentella studier som hon redogör för i sin kommande avhandling vid Psykologiska institutionen, Stockholms universitet. Resultaten visar dels att det är möjligt att reagera på hotfulla ord på en omedveten nivå, dels att omedveten och medveten uppmärksamhet för negativa ord tycks agera oberoende av varandra. Personer som lider av paniksyndrom har en ökad tendens att uppmärksamma hotfulla ord både på omedveten och medveten nivå, medan personer med specifik fobi (ormrädsla) visar tydliga tecken på att fokusera på hotfulla ord enbart på en medveten nivå. Detta skulle kunna tyda på att just fobisk rädsla för t.ex. ormar kan bero på delvis andra mekanismer än mer generell ångest av långvarigt slag. Personer som inte lider av någon ångeststörning men har en tendens att oroa sig fokuserar på hot mer på omedveten nivå än medveten.

Resultaten bekräftar till stor del tidigare forskning inom detta område, och bidrar till förståelsen av omedvetna processer knutna till såväl normala som kliniska former av ångest.

Flera terapeutiska tekniker inom klinisk psykologi utgår från att vissa vanemässiga mönster av känslor och tankar bidrar till en automatisk tendens att fokusera på hot vilket i sin tur bidrar till depression och ångest. Förhoppningen är att fortsatt grundforskning inom detta område kan bidra till att förbättra förståelsen om orsaker, diagnosticering och behandling av dessa tillstånd i framtiden.

Doktorsavhandlingens titel: Anxiety and attentional bias: Studies with the emotional Stroop-task

Disputationen äger rum fredag 14 juni kl. 10.00 i sal U31, Psykologiska institutionen, Frescati Hagväg 6. Opponent är professor Georg Stenberg, Växjö universitet.

Jenny Wikström kan nås på tfn 08-517 750 74 eller e-post: Jenny.Wikstrom@cns.ki.se

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

08-16 4090

Mobil: