I takt med att allt fler informationskanaler i samhället blivit digitala finns en risk för ett digitalt utanförskap hos äldre som saknar förutsättningar för att använda tekniken. Det menar Line Christiansen vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, som i sin avhandling har studerat hur mobil hälsoteknik kan stödja äldres hälsa och livskvalitet.

Kombinationen av åldrande och ökad sannolikhet för kognitiv nedsättning och sjukdom medför att den äldre befolkningen är en sårbar grupp när det gäller hälsa och livskvalitet.

Forskning har visat att kognitiv nedsättning kan påverka individens livskvalitet negativt redan i ett tidigt skede. När tillståndet försämras ökar dessutom behovet av stöd i vardagen vilket leder till en minskad självständighet som i sin tur har en negativ inverkan på individens livskvalitet.

Doktoranden Line Christiansen har i sin avhandling i ämnet tillämpad hälsoteknik vid BTH studerat hur mobil hälsoteknik, det vill säga applikationer och funktioner som via mobil teknik stödjer människors hälsa, kan användas för att stödja hälsorelaterad livskvaliteten hos äldre med begynnande mild demens.

Resultaten visar att det finns betydelsefulla skillnader bland de äldres förmåga att använda och hantera mobil teknik vilket kan leda till digitalt utanförskap hos vissa. Trots att de flesta äldre hade en positiv inställning till att använda mobil teknik saknade flera äldre tekniska färdigheter och tillgång till tekniken. Vidare visade resultaten att förmågan att leva självständigt i vardagen, upprätthålla sociala interaktioner samt frånvaro av smärta och ensamhet är viktiga faktorer för en god hälsa och livskvalitet bland denna population av äldre.

Line Christiansen menar att det behövs samhällsinsatser för att öka de äldres förutsättningar att vara digitalt delaktiga i samhället och för att stärka deras tekniska färdigheter i ett tidigt skede av åldrande.

Hon har gjort studien på äldre personer med en begynnande kognitiv nedsättning och mild demens där data om självskattad hälsa och livskvalitet från ett flertal äldre personer, bland annat bosatta i Blekinge, analyserats.

Disputationen är öppen för allmänheten.

Dag: Fredagen den 25 februari
Tid: Klockan 13:00
Plats: Sal J1630, Campus Karlskrona alternativt via Zoom.


För mer information kontakta Line Christiansen via telefon: 0455-38 54 16 eller via e-post:
line.christiansen@bth.se

 

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, har en tydlig profil; digitalisering och hållbarhet, som genomsyrar hela verksamheten.

Vårt uppdrag är att bidra till en hållbar samhällsutveckling genom högre utbildning, forskning och innovation. Vi bedriver utbildning och forskning inom områden där samhället har stora behov.

 

BTH startade 1989 och har idag drygt 5 900 studenter och 460 anställda. BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom flera områden. Forskning utgör en tredjedel av vår verksamhet.

BTH har två campus i Blekinge: huvudcampus i Karlskrona samt Campus Karlshamn. Båda ligger i vacker kustmiljö vid havet.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:

Margareta Ahlström

Telefon:

0455-38 50 91

Mobil: