Människan har förmodligen alltid betraktat somligt i tillvaron som
oförklarligt. Men den moderna tidens inträde innebar en stark betoning av
att universum är begripligt. Det var den nya vetenskapen som skulle bringa
ljus över tillvarons gåtor. Upplysningsprojektet har dock aldrig lyckats
helt i sin strävan att rensa ut tron på sådant som inte ryms inom den
mekanistiska världsbilden. Ända in i vår egen tid fortlever tron på det
”oförklarliga” eller ”paranormala” – i det här sammanhanget åsyftas fenomen
som är relaterade till parapsykologi, spiritism, magi, folktro och
astrologi.
De frågor som står i centrum för Sven-Eric Morheds avhandling är:
Vilken betydelse har föreställningar och upplevelser av det oförklarliga
eller paranormala för människors livsåskådning? Vilken roll spelar härvid
vetenskapen och vetenskapliga förklaringar?
Som underlag för studien ingår både kvantitativa och kvalitativa
data: En strukturerad enkät distribuerades till ett representativt urval av
den svenska befolkningen i åldrarna16-74 år. Dessutom genomfördes 20 längre
intervjuer.
Undersökningen visar att de flesta svenskar inte tror på
paranormala fenomen. Men resultaten uppvisar en avsevärd variation i
attityderna till olika typer av fenomen. För en minoritet av svenskarna kan
man tala om en mer omfattande paranormal tro.
Svensken i allmänhet värderar vetenskap högt. Det mest
anmärkningsvärda resultatet av Sven-Eric Morheds undersökning är att de
personer som tror på det paranormala har samma tilltro till vetenskapen
som de som inte tror på det paranormala.

Författare: Sven-Eric Morhed
Avhandlingens titel: Att förklara det oförklarliga. En livsåskådningsstudie
om människors tolkningar av paranormala fenomen i en vetenskaplig tidsålder.
Institution: Teologiska institutionen
Disputationen äger rum fredag 19 januari kl. 10.15 i Regnellsalen,
Regnellianum, Slottsgränd 3.
Fakultetsopponent är docent Sten Philipson, Uppsala universitet.
Vidare information: Sven-Eric Morhed kan nås på telefon 018-471 22 25 eller
e-post sven-eric.morhed@teol.uu.se
Personfoto ”Morhed” kan hämtas på adress http://www.info.uu.se/pressmapp/

Presskontakt:

Presskontakt

Telefon:

Mobil:

070-167 92 96