Det primära syftet är att undersöka vilka professionella möjligheter och begränsningar som statens välfärdspolitiska åtaganden inom sjukvård, social hemhjälp och rehabilitering av funktionshindrade skapade för sjuksköterskor, hemvårdarinnor och arbetsterapeuter.

En viktig slutsats från avhandlingen är att statens välfärdspolitiska åtaganden har varit av central betydelse för sjuksköterskors, hemvårdarinnors och arbetsterapeuters framväxt och utveckling till välfärdsstatliga yrkesgrupper. Beroendet till staten har dock inte alltid varit helt lätt att hantera. Statens välfärdspolitiska intressen har många gånger gått stick i stäv med professionernas önskemål om utbildningsinnehåll, längd och utformning, vidareutbildning och legitimering. Från statens sida har man varit ovillig att utbilda till högre kompetens än vad som varit välfärdspolitiskt motiverat. En viktig slutsats från avhandlingen är att det är svårt för välfärdsstatliga yrkesgrupper att driva professionella projekt i en riktning som ligger utanför statens välfärdspolitiska åtaganden.

Lars Evertsson nås på:
Tel:090-786 52 52
E-post: lars.evertsson@soc.umu.se

Lördagen den 2 februari försvarar Lars Evertsson, sociologiska institutionen Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Välfärdspolitik och kvinnoyrken: Organisation, välfärdsstat, och professionaliseringens villkor. Disputationen äger rum kl. 10.15 i Humanisthuset, hörsal E. Fakultetsopponent är professor Kari Wærness, Sosiologisk Institutt, Bergen, Norge.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23