Skolforskningsinstitutet har beslutat att bevilja åtta skolforskningsprojekt bidrag om sammantaget nästan 35 miljoner kronor över en treårsperiod.

Skolforskningsinstitutets forskningsprofil har krav på tydlig förankring och samverkan med förskolor och skolor, i kombination med krav på högsta vetenskapliga kvalitet. Vid årets utlysning inkom 74 ansökningar från 20 lärosäten och institut.

Forskningsprojekten kommer att genomföras inom förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan och den anpassade gymnasieskolan, och ska bland annat studera undervisning i matematik, SO-ämnen, naturvetenskap, andraspråk och yrkesundervisning.

Projekt som har beviljats forskningsbidrag

FIP: Framgångsrik Integrering av Problemformulering i förskoleklass Projektledare: Andreas Ebbelind, Linnéuniversitetet

Simulatorstödd undervisning i yrkesutbildning. Digitaliseringens möjligheter för elevers lärande och utveckling av yrkeskunskaper (YRKSIM) Projektledare: Susanne Gustavsson, Göteborgs universitet

Multimodalt meningsskapande och bedömning i flerspråkiga naturvetenskapliga klassrum Projektledare: Fredrik Jeppsson, Linköpings universitet

Hållbara modeller − en komparativ studie av visuella representationer av hållbar utveckling i samhällskunskaps- och naturkunskapsundervisning Projektledare: Ann-Sofie Jägerskog, Stockholms universitet

Existensaspekter i ämnesundervisningen − religionskunskap och psykologi Projektledare: Maria Olson, Stockholms universitet

Dramabaserad andraspråksundervisning ur ett interaktionellt och multimodalt perspektiv Projektledare: Maria Rydell, Stockholms universitet

Att skapa vi:et i hembygden: Närsamhällets kulturarv i SO-undervisningen på lågstadiet Projektledare: Martin Stolare, Karlstads universitet

Undervisningsdesign för långsiktigt hållbart matematiklärande i åk 1–3 Projektledare: Anna Ida Säfström, Umeå universitet

 

Beslutet om beviljade ansökningar har publicerats på Skolforskningsinstitutets webbplats. Samtliga sökande får meddelande om beslut och yttrande via kontot i ansökningssystemet Prisma om ett par veckor.

___________________________________________________________________________________

Skolforskningsinstitutet verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund.

Presskontakt:

Eva Grönlund

Telefon:

08-523 29 802

Mobil:

073-257 38 02