Som bakgrund till förändringen beskrivs det upplevda hotet från Ryssland, den laestadianska väckelsen och den finska nationalismen. I avhandlingen ges ett nytt perspektiv på hur den laestadianska väckelsen i Tornedalen upplevdes som ett hot mot svenska kyrkan. Det blev startpunkten för försvenskningspolitiken i folkskolan.

I avhandlingen sätts också Tornedalen in i ett globalt perspektiv som visar hur nya mellanfolkliga doktriner och skapandet av NF efter första världskriget påverkade språkpolitiken i Tornedalen. Genom den hänsyn som fredsfördraget i Versailles tog till de nationella minoriteternas språk och kultur, lättade också försvenskningspolitiken i Tornedalen en aning. En förutsättning för upplättningen var Tornedalens långa kontinuitet i den svenska nationalstaten.
Tornedalens integrering i den svenska nationalstaten fick djupgående konsekvenser för den finska kulturen och det finska språket. Elenius ägnar särskild uppmärksamhet åt språkbytesprocessen i Övertorneå kommun. Genom att jämföra moderniseringens förlopp undersöks hur olika faktorer påverkade övertorneåbornas språkstrategier. Det skapar en ny syn på sambandet mellan språk, etnicitet och nationalism.

Lars Elenius nås på:
Tel. arb. 0920-10979
e-post: lars.elenius@telia.com
Stormvägen 121, 976 34 Luleå

Lördagen den 27 oktober försvarar Lars Elenius, institutionen för historiska studier, Umeå universitet, sin doktorsavhandling med titeln Både finsk och svensk. Modernisering, nationalism och språkförändring i Tornedalen 1850-1939.
Disputationen äger rum kl. 13.00 i Samhällsvetarhuset, sal 205.
Fakultetesopponent är docent Lars Petterson, Kultur och lärande, Dalarnas högskola.

Presskontakt:

Presstjänsten

Telefon:

090-786 50 89

Mobil:

072-206 89 23