Bröstcancer är den vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor. Trots tidig upptäckt och intensiv behandling med kirurgi, strålning, hormoner eller cellgifter återfaller cirka en tredjedel av patienterna i sin sjukdom.
Cirka 15 procent av patienterna har en lokalt avancerad sjukdom redan vid diagnostillfället. Dessa behandlas ofta med cellgifter eller hormoner före operation, för att minska tumörens storlek. Att identifiera prognostiska och behandlingsprediktiva faktorer vid bröstcancer är avgörande för att behandlingsresultaten ska kunna förbättras. En felaktig bedömning kan också resultera i att man missar att tidigt identifiera patienter som inte har nytta av en given behandling.

I cancerläkare Ann-Marie Billgrens avhandling från Karolinska Institutet har flera prognostiska markörer studerats. Analyser av finnålsbiopsier från nyupptäckta bröstcancertumörer visar för första gången att proliferationshastigheten (mått på cellernas förökning) är en signifikant prognostisk faktor redan i prov som tas före operation. En minskning av proliferationshastigheten med mer än en fjärdedel under preoperativ cellgiftsbehandling är prediktiv markör för metastasfri överlevnad. En hög halt av ämnet cathepsin D i tumören kan också förutspå en längre metastasfri överlevnad hos patienter med tumörer som behandlats med tamoxifen.
I avhandlingen presenteras även resultat som visar att palpation (manuell avkänning) av tumörstorlekens utveckling under preoperativ behandling inte är den optimala. Upprepade mammografiundersökningar ger bättre möjlighet att studera både tumörstorlek och täthetsförändringar.

Avhandlingens titel:
On prognostic and treatment predictive factors in early stage breast cancer.

Författare:
Ann-Marie Billgren, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet,
tel. 08-653 7468, mail: ann-marie.billgren@ks.se

Disputation:
Fredag 24 maj 2002, kl 9.30, Föreläsningssalen, Radiumhemmet, Karolinska sjukhuset, Solna.

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om